Budapest: 3.53°
HUF/EUR: 336.79
szechenyi
Hírek » Archívum » Válság / kezelés » Részletek

Mit kell tudni a csoportos létszámleépítésről?


A jelenlegi gazdasági válság egyik következménye, hogy jelentős számban szűnnek meg munkahelyek. Az Európai Unióban – becslések szerint – a válság következtében 3-3,5 millió munkahely szűnik meg. Hazánkban ez a szám az idei évben elérheti a 100.000-et. A foglalkoztatók jelentős része várhatóan a csoportos létszámleépítés keretében fog munkavállalóitól megválni. Fontos ezért, hogy az érintettek tisztában legyenek ennek a jogintézménynek a szabályaival, illetve az ehhez kapcsolódó lehetőségekkel.

A csoportos létszámleépítés egy speciális munkajogi kategória, a modern munkajognak egy viszonylag „fiatal” jogintézménye. A közösségi jogban 1975 óta szerepel (75/129/EGK irányelv), míg a hazai szabályozásba az Mt. 1997. évi módosításakor került be önálló szakaszként.
A csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályok elsődleges célja az, hogy a munkáltató működésében rejlő okból történő elbocsátások esetén az illetékes hatóságoknak megfelelő időt biztosítson a munkaerőpiacon megjelenő munkavállalók problémáinak a megoldására.
Ezen túlmenően a munkáltatónak kötelezettsége konzultációt kezdeni a munkavállalók képviselőivel is, amelynek során meg kell kísérelni a létszámcsökkentés elkerülését, ha pedig ez nem lehetséges, a munkavállalók számára hátrányos következményeit a lehető legkisebbre kell szorítani.
Mikor beszélünk csoportos létszámleépítésről?
Az Mt. 94/A. § (1) bekezdése határozza meg azokat a létszámkereteket, amelyek a törvényi feltételét jelentik a csoportos létszámleépítésnek. A jogszabály a viszonyítást a munkáltatónál - ugyanazon munkaügyi központ illetékességi területén található - telephelyenként foglalkoztatottak létszámához köti. Eszerint, ha

a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszám

leépítéssel érintett munkavállalók száma

21 és 99 fő között

legalább tíz fő

100 és 299 fő között

a munkavállalók tíz százaléka

300 vagy annál több

legalább harminc munkavállaló

Ha a munkáltatónak több telephelye van, az említett létszámot telephelyenként kell vizsgálni azzal, hogy ugyanazon megyében (a fővárosban) található több telephely érintett munkavállalói létszámát össze kell vonni. A létszám megállapításakor nemcsak a rendes felmondással érintett munkavállalókat kell figyelembe venni, hanem a munkaviszony megszűntetésének minden olyan esetét, amelyre a munkáltató működésével összefüggő okból került sor (pl. határozott idejű munkaviszony megszüntetése a határozott idő letelte előtt, közös megegyezés).

Mi a teendő csoportos létszámleépítésnél?
A munkáltató számára a törvény – szigorú határidőkhöz kötött – különféle kötelezettségeket rendel.

1. adminisztratív kötelezettségek
A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a jogszabályban meghatározott adatokról és körülményekről írásban értesíti az érintett telephely szerint illetékes munkaügyi központot. (Ezzel lényegében egyidőben megkezdődik a munkavállalók képviselőivel a konzultáció is, lásd lentebb).
Ha a munkáltató (a konzultációt követően) a csoportos létszámcsökkentésről dönt, akkor e döntéséről is tájékoztatnia kell az illetékes munkaügyi központot, ezt a rendes felmondás, illetve a határozott idejű munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat közlését legalább harminc nappal megelőzően kell megtennie. (A közlésnek azt az időpontot kell tekinteni, amikor a munkáltató a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó értesítést a munkavállalónak átadja, vagy kézbesítette).

2. tájékoztatási kötelezettség az érintett dolgozók felé
A létszámcsökkentésre vonatkozó döntésről az érintett munkavállalót a rendes felmondás vagy jognyilatkozat közlését megelőzően legalább 30 nappal írásban köteles a munkáltató tájékoztatni. Ennek a tájékoztatásnak másolati példányát egyidejűleg meg kell küldeni a munkavállalók képviselőinek és az illetékes munkaügyi központnak is.

3. konzultációs kötelezettség a munkavállalók képviselőivel
Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles az üzemi tanáccsal, ezek hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottsággal konzultációt kezdeményezni és azt a döntésének meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni.

A konzultáció fontosságát megalapozandó a jogszabály további kötelezettséget ír elő a munkáltató részére. Eszerint a konzultációt megelőzően legalább 7 nappal korábban (azaz a döntést megelőzően legalább 22 nappal korábban) köteles a Munka tv.-ben előírt adatokat, információkat, a foglalkoztatási csoportok szerint leépíteni tervezett létszámot az üzemi tanácsnak, ill. a munkavállalók képviselőinek írásban átadni.

A már megkezdett konzultáció során további tájékoztatási kötelezettség terheli a munkáltatót, a leépítés időbeli ütemezése, az érintett munkavállalói kör kiválasztásának szempontjai tekintetében, valamint a munkaviszony megszüntetése miatt járó esetleges többletjuttatások feltételeiről, mértékéről.
A konzultáció során a munkáltatónak írásban kell közölnie a létszámcsökkenés végrehajtásának tervezett időtartamát, időbeli ütemezését, a kiválasztás szempontjait, valamint a munkaviszony megszüntetésével járó juttatások feltételeit, mértékét.

A konzultációnak ki kell térnie arra is, hogy melyek a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjai, annak következményeit milyen eszközökkel lehet enyhíteni, továbbá konzultálni kell az érintett munkavállalók számának csökkentéséről is.

Ha a létszámleépítés elkerülésére a konzultáció ellenére nincs mód, de a felek az egyeztetés során a meghatározott kérdésekben megállapodást tudtak kötni, akkor ezt írásban kell rögzíteni és meg kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak is.

4. további kötelezettségek a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása során
Ha a konzultációt követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról dönt, a döntésben meg kell határozni:
a) az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban,
b) a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját, illetve végrehajtásának időbeni ütemezését.

A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni.
Természetesen a csoportos létszámleépítésnél is az egyéb, törvényben meghatározott szabályokat kell figyelembe vennie a munkáltatónak, például nem lehet rendes felmondással megszüntetnie a munkajogi védelem alatt álló személyek munkaviszonyát. Egyébként, pedig a csoportos létszámleépítés esetében is a rendes felmondás szabályait kell alkalmazni, tehát be kell tartani a felmondási időre vonatkozó szabályokat, végkielégítést is ki kell fizetnie a munkáltatónak, ha annak feltételei fennállnak.

Ha a munkáltató rendes felmondás esetén megszegi a munkavállaló, vagy a munkaügyi központ felé történő előzetes tájékoztatási kötelezettségét, vagy a konzultáció eredményeként kötött megállapodásba ütközően gyakorolja a rendes felmondás jogát, akkor e felmondások a Munka tv. alapján jogellenesnek minősülnek.
A létszámleépítések lebonyolításakor előfordulhat, hogy a leépítendők száma nem éri el a törvényben megállapított mértéket, így ezáltal a munkáltató mentesülhetne a csoportos létszámleépítésre vonatkozó szigorú szabályok alkalmazása alól ( pl. harminc főt, helyett csak a huszonkilencet bocsátanak el) . Ilyenkor felmerülhet a csoportos létszámleépítés szabályainak kijátszása, megkerülése, azaz a joggal való visszaélés esete.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.205.60.226 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »