Budapest: 1.73°
HUF/EUR: 337.31
szechenyi
Hírek » Részletek

Hszt.-módosítások: A végleges változat


A tagszervezetektől beérkezett írásos vélemények alapján kialakult a Hszt. módosításra vonatkozó FRDÉSZ javaslat végleges változata. Az IRM szakállamtitkárának küldött dokumentumot az alábbiakban olvashatják...

Dr. Piros Attila szakállamtitkár

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

A legutóbbi FRDÉSZ elnökségi ülésen megbeszéltek szerint a fegyveres szervek szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) törvénymódosítás II. üteméhez az FRDÉSZ az alábbi javaslatokkal él:

I. A szakszervezeti jogosultságok bővítését az alábbiak szerint képzeljük el:

 

A módosítási javaslatok átfogó indokolása:

 

A mai átfogó törvényalkotási folyamat a Fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. XLIII. törvény juttatási rendszerének gyengítését tűzte ki célul, ugyanakkor a hivatásos állományú tagok alkotmányos jogainak korlátozását nem enyhíti. A törvény a szakszervezeti jogok biztosítása terén is elmarad az európai joggyakorlattól.

A javaslatok egyik része a már meglévő szakszervezeti jogok pontosítását tartalmazza, ugyanakkor új elemként megjeleníti és beemelésre javasolja az érdekképviseletek együttdöntési jogát a szociális területen.

 

,,A” VARIÁCIÓ:

 

 

A Hszt. 31. § (1) bekezdését kérjük kiegészíteni:

 

„A fegyveres szervnél, illetve annak szervezeti egységénél képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait, illetve szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, illetve mulasztás (továbbiakban együtt intézkedés), valamint a Kormány, a miniszter jogalkotási törvény megsértésével készült előterjesztése ( a kodifikáció lezárásáig) ellen kifogást benyújtani.

képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait, illetve szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, illetve mulasztás (továbbiakban együtt intézkedés), valamint ellen kifogást benyújtani.

 

Ezzel együtt a 31. § (2) és (4) bekezdésénél az állományilletékes parancsnok meghatározását kérjük kiegészíteni az alábbiak szerint:

„a kormány, a miniszter, az országos parancsnok és az állományilletékes parancsnok”

az állományilletékes parancsnok”

A 31. § (5) bekezdést szintén javasoljuk kiegészíteni:

„A kifogásolt intézkedést, a jogszabálytervezet közigazgatási egyeztetését az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetve végrehajtását fel kell függeszteni.”

A kifogásolt intézkedéstaz egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetve végrehajtását fel kell függeszteni.”

 

A Hszt. 29.§ (2) bekezdése helyére az alábbi módosítás javasoljuk a korábbi (2) bekezdés pedig (3) bekezdésre változna a tartalom változtatása nélkül. A többi bekezdés száma értelemszerűen eggyel változna a (6) bekezdésben pedig (5)-(6) bekezdést kell szerepeltetni:

 

29.§ (2) „A reprezentatív szakszervezetet(ket) együttdöntési jog illeti meg a jóléti pénzeszközök – ideértve a béren kívüli jutatatásokat is – felhasználására, valamint a szociális jellegű intézmények, ingatlanok hasznosításával kapcsolatban.

 

Indokolás:

 

A módosítási javaslat a szociális jellegű juttatások terén fogalmazza meg az együttdöntési jogosultságot. Garanciális elemként a munkavállalók számára ez biztosíthatja a különböző jóléti szolgáltatások kiszámítható működését, működtetését.

 

A Hszt. 30.§ (3) bekezdése egy újabb d.) valamint e.), f.) ponttal egészülne ki az alábbiak szerint:

 

d.) „az állományilletékes parancsnok köteles a szolgálati viszonnyal szorosan összefüggő a hivatásos állomány anyagi, szociális és kulturális helyzetét érintő utasítást – ideértve az átszervezéssel kapcsolatos intézkedést – előzetesen véleményezni.”

 

f.) „a véleményezésre megküldött utasításra, intézkedés tervezetre a szakszervezet a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles álláspontját közölni. Ennek elmulasztása esetén úgy kell érteni, mintha az utasítással, intézkedéssel egyetértene.”

 

g.) ”a 15 napot az utasítással érintett szakszervezeti szervhez, illetőleg az országos utasítás és intézkedés esetén az országos szakszervezeti központba való beérkezéstől kell számítani.”

 

Indokolás:

 

A Hszt. 30.§ meghatározza az állományilletékes parancsnok kötelezettségeit. Ezen javaslat a tájékoztatási kötelezettség mellett a szakszervezet véleményezési jogát is megfogalmazza. Álláspontunk szerint a javaslat harmonizál a jogalkotási törvénnyel, hiszen ebben az esetben az irányítás egyéb jogi eszközeiről van szó.

 

A szakszervezeti tisztségviselők védelme érdekében javasoljuk a Hszt. 33.§ alábbi módosítását:

 

33.§ (1) A hivatásos állomány választott szakszervezeti tisztséget betöltő tagjának más szolgálati helyre való - a fegyveres szerv által kezdeményezett – beosztásához (ideértve az áthelyezést, a vezénylést és a szolgálatteljesítés helyének megváltoztatását is), továbbá szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetéséhez az adott szervezeten belüli reprezentatív szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges. A szakszervezet a hozzájárulást külön indoklás nélkül is megtagadhatja, ezért ebben a tárgyban a jogvita kezdeményezése kizárt. Ha a felmentés méltatlanság miatt válik szükségessé, vagy a szakszervezeti tisztségviselőt fegyelmileg kell felelősségre vonni, erről a megfelelő szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell.

(1) A hivatásos állomány választott szakszervezeti tisztséget betöltő tagjának más szolgálati helyre való - a fegyveres szerv által kezdeményezett – beosztásához , továbbá szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetéséhez az adott szervezeten belüli reprezentatív szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges. Ha a felmentés méltatlanság miatt válik szükségessé, vagy a szakszervezeti tisztségviselőt fegyelmileg kell felelősségre vonni, erről a megfelelő szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő 1 évre illeti meg, feltéve, hogy tisztségét legalább 6 hónapon át betöltötte.

(3) Ha a választott tisztségviselő ügyében az eljárásra jogosult szakszervezeti szerv nem határozható meg, az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságot az a szakszervezeti szerv gyakorolja, amelyben a tisztségviselő a tevékenységét kifejti.

 

Indokolás:

 

A fegyveres és rendvédelmi szervek felépítése, jelenleg nem teszi lehetővé, a szakszervezeti tisztségviselők hatékony védelmét. A javaslat ezt modernizálja az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelően.

 

Javasoljuk Hszt. 34/B.§ (3) a bekezdését kiegészíteni az alábbiak szerint:

 

A SZÉF az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, a működésének rendjét, az egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megillető jogosítványokat. Hszt. (és a Hjt.) ,,Illetmény,, valamint ,,Juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások” fejezeteit érintő törvénymódosítások előterjesztése tekintetében a SZÉF együttdöntési jogkörrel rendelkezik.

 

Indokolás:

 

A törvényalkotók szándéka szerint a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományának kiszámítható, a különleges szolgálati jogviszonyt figyelembe vevő életpályát kell biztosítani. Miután fegyveres és rendvédelmi szervezetek szakszervezetei nem rendelkeznek hatékony eszközzel munkavállalók jogainak védelmére (sztrájk tilalom), ezért a törvényben biztosított jogok és juttatások védelmét kell jogszabályokkal megerősíteni.

 

 

Javasoljuk a Hszt. 35.§ (1) bekezdését kiegészíteni az alábbiak szerint:

 

35.§ (1) „A szolgálati viszonyt érintő ágazati jelentőségű kérdésekben – ideértve az átszervezést, létszámcsökkentést is – a miniszter az országos parancsnok részvételével az Ágazati Érdekegyeztető Fórummal (a továbbiakban: Érdekegyeztető Fórum) egyeztet. Az Érdekegyeztető Fórumban minden, a 34.§ (2) bekezdése szerinti taglétszámot országosan elérő érdekképviseleti szerv képviseltetheti magát. Az Érdekegyeztető Fórum véleményezési, javaslattételi jogkörrel rendelkezik.

(2) Az Érdekegyeztető Fórum testületként működik, működési rendjét maga állapítja meg.

 

Indokolás:

 

A várható létszámleépítések és a régiós átszervezések, - melyek jóval nagyobb változásokat okoznak a testületek életében – indokolják a két szavas kiegészítést.

 

 

,,B” VARIÁCIÓ:

 

Javasoljuk a Hszt. 14.§-t egy új (3) bekezdéssel kiegészíteni az alábbiak szerint:

14. § (1) A hivatásos állomány tagja alapvető jogainak a szolgálati viszonnyal kapcsolatos korlátozása nem okozhat az elérni kívánt törvényes érdekkel nyilvánvalóan aránytalan hátrányt.

(1) A hivatásos állomány tagja alapvető jogainak a szolgálati viszonnyal kapcsolatos korlátozása nem okozhat az elérni kívánt törvényes érdekkel nyilvánvalóan aránytalan hátrányt.

(2) Több lehetséges és alkalmas korlátozás közül azt kell választani, amely az eredmény biztosítása mellett a korlátozással érintettre a legkisebb sérelemmel jár.

(3) A hívatásos állomány tagját megilleti a sztrájkjog.

 

Javasoljuk a Hszt.14.§ (3) bekezdésnél a dőlt betűs rész törölni:

27. § (1) A hivatásos állomány tagjai a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogaik és jogos érdekeik védelmére és képviseletére érdekképviseleti szerveket, szövetségeket hozhatnak létre, illetve azok tagjai lehetnek, érdekképviseleti fórumokon képviselettel rendelkezhetnek.

(1) A hivatásos állomány tagjai a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogaik és jogos érdekeik védelmére és képviseletére érdekképviseleti szerveket, szövetségeket hozhatnak létre, illetve azok tagjai lehetnek, érdekképviseleti fórumokon képviselettel rendelkezhetnek.

(2) Az érdekképviseleti szervek e törvény keretei között szabadon működhetnek és gyakorolhatják jogosítványaikat. Sztrájkot azonban nem szervezhetnek, és tevékenységükkel nem akadályozhatják meg a fegyveres szerv rendeltetésszerű működését, a parancsok és intézkedések végrehajtását.

 

II. Az Illetményrendszerek átalakítása kapcsán:

 

A bérrendszer bárminemű átalakítását meg kell előznie a pótlékrendszer reformjának. Ez álláspontunk szerint azt jelenti, hogy a hasonló, vagy azonos feladatokat ellátó fegyveres és rendvédelmi szervek tagjai azonos mértékű pótlékokban kell, hogy részesüljenek, továbbá azon szervek esetében, ahol a hasonló feladatkör ellátásáért nem részesülnek pótlékban ott a hasonló feladatkör ellátásáért az adott pótlékot be kell vezetni.!

Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt évek fókuszált bérfejlesztései, az illetményalapok többszöri befagyasztása szétverte a kiszámítható előmeneteli és bérrendszert, amely jelentősen csökkentette a szervek állománymegtartó képességét.

Ugyanakkor jelentős bérfeszültséget okoz a II. besorolási osztály III. és IV. beosztási kategóriájában, a 10 évnél több szolgálati idővel rendelkező tiszthelyettesek helyben topogása. Megoldást jelenthet, ha a várakozási idő letelte utáni lehetővé tennék az előmenetelt a következő fizetési fokozatba, illetve a Hjt.-hez hasonlóan, a tiszthelyettesi bértáblát ,,rátolnák” a tiszti bértáblára.

További jelentős bérfeszültséget okoz és a bérolló további nyitását eredményezi, hogy amíg a vezetői pótlékok a beosztási illetményből, addig az egyéb pótlékok az illetményalapból számítódnak.

III. Munkaidőre vonatkozóan:

 

Javasoljuk a Hszt. 84. § (1) bekezdését kiegészíteni az alábbi szöveggel:

 

84. § (1) A szolgálatteljesítési idő heti 40 óra. “A heti szolgálatteljesítési idő túlszolgálattal sem haladhatja meg a heti 48 órát.”

(1) A szolgálatteljesítési idő heti 40 óra. (2)8 A részben, vagy egészben készenléti beosztásokban is, túlmunkával együtt maximum heti 48 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő állapítható meg.

(3)9 A szolgálatteljesítési idő – a heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – több heti, de legfeljebb egy havi keretben is meghatározható.

(3)9 A szolgálatteljesítési idő – a heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – több heti, de legfeljebb keretben is meghatározható.

(4)0 A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti jellegű beosztásokban a szolgálatteljesítési időt a (2) bekezdésben meghatározott heti szolgálatteljesítési időtartam figyelembevételével legfeljebb hat havi keretben is meg.

 

Indoklás:

 

Ez a módosítás összhangban van a munkaidőre vonatkozó EU-s direktívával.

A Hszt. 86. § (4) bekezdését kérjük kiegészíteni az alábbi szöveggel:

 

86.§ (4) A hivatásos állomány tagját hetenként 2 pihenőnap illeti meg, amelyet lehetőleg együtt kell kiadni. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztásokban szolgálatot teljesítők esetében az 1 hónapra eső pihenőnapok közül legalább az egyiknek vasárnapra kell esnie. A heti pihenőnapba a (3) bekezdésben meghatározott pihenőidő nem számít bele.

 

Indoklás:

A kiegészítésünk jogi evidencia, de mivel a Hszt. a ,,napi pihenő” és a „ heti pihenő nap” fogalmát nem határozza meg, ezért azt rendszeresen összemossák a munkavállalók terhére. Ez a gyakorlat teljesen ellentmond az EU 2003/88/EK irányelvével.

 

 

A Hszt. 87. §. (1) bekezdéséből kérjük törölni a vastagon szedett mondatot:

 

87. § (1) Ha a szolgálat érdeke vagy rendkívüli eset (baleset, elemi csapás vagy súlyos kár megelőzése, illetőleg elhárítása, következményeinek felszámolása, továbbá egyéb előre nem látható körülmény bekövetkezése) szükségessé teszi, a hivatásos állomány tagja a 84. §-ban meghatározott szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapon is kötelezhető arra, hogy szolgálatot teljesítsen (túlszolgálat), illetőleg meghatározott ideig és helyen arra készen álljon. Nem minősül túl szolgálatnak az ügyeleti-, őr- és készenléti szolgálat, valamint a gyakorlaton való részvétel.

Indoklás:

Minden túlszolgálatnak minősül, ami a törvényes munkaidőn felül elrendelésre kerül.

 

IV. Veszélyességi pótlékkal kapcsolatban:

A veszélyes katasztrófavédelmi és tűzoltói beosztás pótléka 100%-ra módosuljon.

(2) A 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni. A pótlékok mértéke:

a) egy hónapra számítva:

egy hónapra számítva:

 

- veszélyes katasztrófavédelmi és tűzoltói beosztás pótléka

45%

A veszélyes katasztrófavédelmi és tűzoltói beosztás pótléka

100%

Indoklás:

A veszélyes katasztrófavédelmi és tűzoltói beosztás pótlékának emelése évek óta kimarad a Hszt módosításokból. Az FRDÉSZ álláspontja szerint a hivatás veszélyessége, méltánytalanul alacsony szinten van elismerve.

 

V. Szolgálat jogviszonnyal kapcsolatban

 

Minden foglalkoztatási törvény, még a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) is szabályozza a csoportos létszámcsökkentés esetén követendő eljárást. E szabályokat egyedül a Hszt. nem szabályozza.

Kérjük a Hszt-be beemelni a csoportos létszámcsökkentés szabályait (új 56/A. §-ként), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 17/B. §-ával egyezően.

A Hszt. 245/D. § helyett a köztisztviselői törvényben szereplő, pályázat alapján elnyert, meghatározott időre, 6 évre szóló kinevezés Hszt-be való beemelését javasoljuk.

Már több ízben javasoltuk az egymás mellett létező két jogintézmény: a 82. § szerinti minősítés és a 245/F. § szerinti teljesítményértékelés jelenlegi kettősségének megszüntetését. Álláspontunk szerint szükségtelen mindkettőt alkalmazni.

 

A Hszt. módosítás I. ütemében a több foglalkozási jogviszonyt is módosító tervezet garanciális elemként építette be a munkáltatói felmondásnál az állás felajánlási kötelezettséget a köztisztviselői törvénybe és a közalkalmazotti törvénybe, a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozóan azonban a Hszt. módosítás-tervezetében ez nem jelenik meg, sőt onnan éppen a legutóbbi, 2006-os módosítás törölte el e kötelezettséget. E különbségtétel sem az egyes közszolgálati jogviszonyok egységesítésével, sem a hivatásos állományúak jogviszonyának speciális jellegével nincs összhangban, s indokolatlan is ez a negatív diszkrimináció

 

Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Szövetségünk ezen javaslatait előzetes véleményként teszi meg, ugyanakkor ragaszkodunk ahhoz, hogy szakértőink az előkészítő munka során a részletekről kifejthessék véleményeiket, megtehessék javaslataikat. Megfelelő előkészítést követően – még a Kormány elé kerülést megelőzően - a törvénymódosítási tervezetekről (kiegészülve a Hjt.-re vonatkozó előterjesztésekkel) a SZÉF-en is egyeztetni kívánunk!

 

Üdvözlettel:

B u d a p e s t, 2007. szeptember 3.

 

 

Kónya Péter s.k.

FRDÉSZ elnök


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.233.224.8 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »