Budapest: 23°
HUF/EUR: 333.53
szechenyi
Hírek » Részletek

Alkotmányellenes az Mt. munkáltatói kárfelelősségről szóló része


Az Alkotmánybíróság 2009. március 23-i ülésén megállapította az Mt. 175. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alkotmányellenességét. A szóban forgó rendelkezések a munkáltatói kárfelelősséget szabályozzák, nevezetesen azt, hogy a legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély munkáltató a munkavállalónak okozott kárért vétkessége esetén felel, illetve mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozás bekövetkezésében vétkesség nem terheli (vétkességi felelősség).

Az általános kárfelelősségi szabályok szerint a munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel. A felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta (objektív felelősség).

Az objektív és a vétkességi alapú kárfelelősség feltételei azonosak, kivéve a vétkességet; a kétféle kárfelelősségi alakzat szerint a lényeges különbség a bizonyítási teher alakulása, és a felelősség alóli mentesülés feltételeiben van.

A szabályozás különbséget tesz a károkozók (a munkáltatók) és a lehetséges károsultak (a munkavállalók) között, így megtörténhet, hogy a kárért az egyik munkáltató köteles, a munkavállaló pedig jogosult a kár megtérítésére, míg ugyanilyen károkozásért egy másik, magánszemély munkáltató nem köteles, a munkavállaló pedig nem jogosult a kár megtérítésére.

Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy a kétféle munkáltatói kört össze lehet hasonlítani, mégpedig a munkavállalók köre alapján. A munkavállalónak ugyanis mindegy, hogy a munkahelyén ért kárt magánszemély munkáltató vagy egyéb munkáltató okozta. Annak viszont már nincs ésszerű indoka, hogy a vétkességi alapú kárfelelősségi szabály miért épp erre a munkáltatói körre alkalmazandó.

A munkavállalók ugyancsak azonos helyzetben vannak, miután valamennyiüket munkaviszonyukkal összefüggésben érte kár. Különbséget tenni köztük aszerint, hogy milyen gazdasági formájú munkáltatónál állnak főfoglalkoztatásban, hogy a munkáltatónál mekkora a foglalkoztatotti létszám, és hogy mit diktál a munkáltató gazdasági-pénzügyi érdekeinek védelme, alkotmányosan nem indokolható.

Emiatt az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Mt. 175. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenes, és azokat 2009. december 31-ével megsemmisítette.



Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.234.51.17 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »