Budapest: 7.44°
HUF/EUR: 340.17
szechenyi
Hírek » Részletek

Levél az ILO főigazgatójának


Tisztelt Főigazgató Úr!
A magyar szakszervezetek (Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Liga Szakszervezetek, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) az ILO segítségét kérik a készülő új Munka Törvénykönyve tervezetének a nemzetközi joggal és gyakorlattal való összhangban létének véleményezésére.

A Magyarországon készülő új Munka Törvénykönyve új alapokra kívánja helyezni a munkaviszonyok szabályozását, amelynek központi gondolata a foglalkoztatásnak a jelenleginél lényegesen rugalmasabb módon történő biztosítása a munkáltatók számára. Ez azzal járna, hogy a munkavállalók számára a jövőben a törvény lényegesen alacsonyabb védelmet biztosítana a munkaviszony alatt és annak megszüntetésében is. A munkáltatók sok olyan kérdésben kapnának egyéni döntési jogot, amelyre ma csak a kollektív szerződéses, vagy a munkavállalóval való megállapodás esetén van lehetőség. Az új törvény sok szabályában a Polgári Törvénykönyvnek a felek egyenjogúságán alapuló szabályait kívánja alkalmazni a munkaviszonyokban is, miközben a munkavállalók a munkavégzés során a munkáltatóval szemben ténylegesen alárendelt helyzetben vannak. Sok szabály súlyosan sértené a munkavállalók emberi méltóságát, alapvető emberi jogait is, beleértve a munkavállalók magánszféráját is. A tervezet a munkavégzés minden kockázatát a munkavállalókra hárítja teljes kártérítési felelősséget írva elő számukra akár enyhe gondatlansággal okozott károkért is, miközben a munkáltató kártérítési felelősségét lényegesen enyhíti, nem biztosítva ezáltal a munkavállalók teljes kártérítéshez való jogát (ezzel sérül az ILO 17. és 42. sz. egyezménye is). A tervezet jelentősem megnöveli a munkáltatók büntető, fegyelmezési jogkörét is, egyoldalúan lehetővé téve számukra a fegyelmező eszközök, büntetésék és azok mértékének meghatározását. Az új szabályok nem teszik kötelezővé bérpótlék fizetését a többműszakos munkarendben dolgozók számára, miközben a személyi alapbérükben sem kell megfizetnie a munkáltatónak ezt az egészségkárosító és a munkavállalók családi életének szervezését jelentősen nehezítő munkakörülményt. A tervezet nem biztosítja megfelelően az anyák és az idős munkavállalók védelmét sem.

A munkavállalók kiszolgáltatottságát tovább növeli a jövőben a szakszervezeti jogok lényeges gyengítése, a munkavállalók kollektív érdekérvényesítésének ellehetetlenítése is. A tervezet lényegében a szakszervezetek munkahelyi szerveződését és tevékenységét lehetetlenítené el. Ezek a szabályok nincsenek összhangban alapvető ILO egyezményekkel sem, s ezáltal súlyosan sértik a munkavállalók szervezkedési szabadságát is. A tervezet nem tartalmaz rendelkezéseket a szakszervezeti tisztségviselők hatékony védelmére és nem biztosít számukra munkaidő-kedvezményt sem, de nem teszi lehetővé számukra a képzésük idejére fizetett szabadidő igénybevételét sem, miközben Magyarország ratifikálta az ILO 87., 98., 135. és 140. sz. egyezményét is. A tervezet korlátozza a szakszervezetek kollektív tárgyaláshoz és kollektív szerződés megkötéséhez való jogát is a munkahelyeken (megsértve ezzel az ILO 135. sz. és 154. sz. egyezményeit). A tervezet mindemellett gyengíti a munkavállalók kollektív jogorvoslati jogait is. Ezeket a tervezett rendelkezéseket összevetve a sztrájktörvény a 2011. január 1-től hatályos módosításával, amely az elégséges szolgáltatás biztosításának szabályait olyan módon szigorította meg, hogy ezeken a munkahelyeken gyakorlatilag nem lehet sztrájkolni, a magyarországi jogi szabályozás súlyosan fogja sérteni a munkavállalók szervezkedési szabadságát.  A tervezet a munkabérek védelme körében nem tesz eleget a Magyarország által ratifikált 95. sz. ILO egyezményben foglaltaknak sem.

A tervezet nem vonja be a szociális partnereket a minimálbér megállapításába sem, holott Magyarország ratifikálta az ILO 26. sz. egyezményét is.

A tervezet összességében mintegy 140 ponton gyengítik a munkavállalók és szakszervezetek jogait a hatályos Munka Törvénykönyve rendelkezéseihez képest, s mindössze 4-5 olyan pontot tartalmaz, amely a jelenlegihez képest valamelyest kedvezőbb szabályozást jelent.

Az új Munka Törvénykönyve tervezetét a Nemzetgazdasági Minisztérium tette közzé honlapján, általános állampolgári konzultációra bocsátva azt. A tervezetre több mint 150 észrevétel érkezett be a minisztériumhoz, azokat azonban a minisztérium nem tette közzé, de nyilatkozatokban jelezte, hogy azok figyelembevételével a tervezet szövegét újból átnézik. A tervezetet egy néhány főből álló jogászcsoport készítette, akik között multinacionális cégek megbízott jogászai, ügyvédei is helyet kaptak, miközben a munkavállalók szakértői nem. A tervezet ennek következtében kizárólag munkáltatói érdekeket tart szem előtt.

A tervezet elkészítésébe a szociális partnerek nem voltak bevonva, s arról és arra benyújtott észrevételekről nem folytatott sem a Kormány, sem pedig az illetékes minisztérium érdemi szociális párbeszédet. Magyarországon a korábban 20 éven keresztül hasznosan, törvényi alapon működött tripartizmust a kormány 2011. júniusban felszámolta.

Mindezek alapján kérjük, hogy az ILO véleményezze az új Munka Törvénykönyve tervezetét, s nyújtson szakmai segítséget annak elkészítésében olyan módon, hogy az teljes mértékben összhangban legyen a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel. Kérjük, hogy a technikai támogatás (technical assistance) keretében első lépésként az ILO budapesti iroda kezdeményezzen tripartit tanácskozást a fenti témában a Magyar kormány és szociális partnerek részvételével.

Budapest, 2011. szeptember 1.

Tisztelettel:

Hat szakszervezeti konföderáció nevében

Dr. Kuti László

soros elnök


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.175.38 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »