Budapest: 4.25°
HUF/EUR: 344.01
szechenyi
Hírek » Részletek

Munkahelyek megőrzéséért program


A Szociális és Munkaügyi Minisztérium központi munkaerő-piaci programot indít „Munkahelyek megőrzéséért” elnevezéssel, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására. A program megvalósításában a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, a regionális munkaügyi központok és a munkáltatók vesznek részt.

A program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások biztosításával, a létszámleépítésben érintett munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításával, új munkahelyen történő ismételt munkába helyezésével, az ezzel kapcsolatos munkaerő-piaci képzés támogatásával, a munkába helyezést közvetlenül elősegítő szolgáltatások biztosításával és a munkaerő mobilitásának növelésével járuljon hozzá az érintett munkáltatók foglalkoztatásának megtartásához.

A támogatás célcsoportjai:

1. Azok a legalább 3 főt foglalkoztató  munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg – legfeljebb egy év – nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják; valamint az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették,és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy

- akik a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkavállalóikat/azok egy részét a törvényes munkaidőnél rövidebb, de negyedéves átlagban legalább a törvényes munkaidő 50%-át elérő  – munkaidőben  foglalkoztatják és vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.


2. Azok a munkáltatók, amelyek  foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg – legfeljebb egy év – nem tudják megtartani, illetve kihasználni, és ezt piacelemzéssel alátámasztják és – bár nem kerül sor csoportos létszámcsökkentésre - létszámleépítési szándékukról, illetve foglalkoztatási nehézségükről a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot írásban tájékoztatták és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre,  vagy

- a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkavállalóikat/azok egy részét a törvényes munkaidőnél rövidebb, de legalább negyedéves átlagban a törvényes munkaidő felét elérő   – munkaidőben  foglalkoztatják és vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.

3. Azok az álláskeresők, akik munkahelyüket csoportos létszámleépítés keretében  veszítették /veszítik el, és ezt a munkáltató a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes munkaügyi központnak bejelentette, továbbá azok, akik ugyan nem érintettek a csoportos leépítésben, de munkaviszonyukat a munkáltató működési okból rendes felmondással szüntette/szünteti meg meg, és a programban történő részvételről nyilatkoztak.

Nem nyújtható támogatás annak a munkáltatónak, aki
- csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll, valamint
- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás, MPA, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé),
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,
- az elmúlt két évben részesült munkahelymegőrző támogatásban,
- egyéb (hazai, illetve Uniós, pl.: OFA, TÁMOP stb.) forrásból az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezeléséhez támogatásban részesül
(teljes lista a www.afsz.hu-n).

A munkaerő-piaci program a következő támogatási formákat és elemeket tartalmazhatja:

1. Munkahely-megőrző bértámogatás

A támogatás mértéke az átlagos statisztikai állományi létszámtól függően a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 75, 50 vagy 25%-a lehet, de munkavállalónként legfeljebb havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékának megfelelő összeg. A támogatás vissza nem térítendő formában, legalább 3 és legfeljebb 12 hónapra állapítható meg abban az esetben, ha a célcsoportba tartozó munkáltató vállalja legalább a támogatás idejével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatást.

2. Munkahelymegőrzést célzó kereset-kiegészítés csökkentett idejű foglalkoztatás esetén

E támogatási forma abban az esetben vehető igénybe, ha a munkáltató foglalkoztatási nehézségeit a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történő foglalkoztatással kezeli.

Ha a munkaidő mértéke a törvényes munkaidőnél kevesebb, a munkáltató kérheti a csökkentett munkaidővel arányos munkabér és járulékai kiegészítését, legfeljebb a korábbi munkabér és járulékai  80%-ig.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a módosított munkaszerződés tartalmazza a tényleges – csökkentett – munkaidőt és az arra járó keresetet, valamint a kieső munkaidőre eső személyi alapbér 80%-át.
Támogatást kaphat az a munkáltató is, aki már 2008. október 1-jén, vagy azt követően végrehajtotta munkaszervezési intézkedéseit, és vállalja a munkaszerződések fenti tartalmú módosítását.

  
3. Újra-elhelyezkedést segítő bérköltség-támogatás

A támogatást az álláskeresőket (ld. fent) alkalmazó munkáltatók vehetik igénybe.
 
A támogatás mértéke - az átlagos statisztikai állományi létszámtól függően - a munkabér és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 75, 50 vagy 25 százaléka (legfeljebb munkavállalónként havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százaléka). A támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

4. Munkaerő-piaci szolgáltatás

A munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 4. §-ban meghatározott feltételek alapján történik.

5. Munkaerő-piaci képzés

A programból finanszírozható a célcsoportba tartozó munkáltatóknál alkalmazott munkavállalók munkaviszony melletti képzése is, ha a munkáltató a képzés költségéhez legalább 20%-os mértékben maga is hozzájárul, továbbá vállalja a képzés befejezését követően a képzés idejével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatást. A 45 év feletti munkavállalók esetében a legalább 20% mértékű munkáltatói hozzájárulástól el lehet tekinteni.

(A 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletben felsorolt, kizárólag a munkakör magasabb szintű ellátását, a termékszerkezet váltást elősegítő, a korszerűbb gyártási-, feldolgozási technológia alkalmazásának elsajátítását célzó, a további foglalkoztatást elősegítő  képzési programok támogathatók.)

Az álláskereső számára a munkaügyi központ által támogatott képzésben történő részvétel támogatható.

(A munkaerő-piaci képzés önállóan nem, csak az 1., 2. és 3. alatti támogatások valamelyikének igénybe vétele mellett támogatható.)

6. Munkába járással összefüggő költségek támogatása

- Helyközi utazás támogatása

A célcsoportba tartozó álláskeresőt foglalkoztató munkáltató és munkavállaló számára nyújtható 12 hónapig, a jogszabály adta lehetőségek szerint 100%-os mértékben. Bérköltség-támogatással együtt is nyújtható. 

- Csoportos személyszállítás támogatása

A célcsoportba tartozó álláskeresőt foglalkoztató munkáltató számára nyújtható 12 hónap időtartamra, a személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. A bérköltség támogatás és a helyközi utazási, valamint a csoportos személyszállítás  támogatása a célcsoportba tartozó álláskeresők foglalkoztatása esetén együttesen is nyújtható.

A csoportos személyszállítás támogatása helyközi utazás támogatással együttesen, ugyanazon munkavállalók vonatkozásában nem nyújtható.

A program forrása a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész 2009. évi központi keretének válságkezelésre elkülönített 10 milliárd Ft-os kerete, amelynek terhére kötelezettséget vállalni 2009. december 31-ig van lehetőség.

A támogatás a regionális munkaügyi központoknál, illetve az FSzH-nál igényelhető.

A regionális munkaügyi központ és az FSzH az átmeneti gazdasági visszaesés következtében támogatási igényét bejelentő munkaadóval felveszi a kapcsolatot, és tájékoztatást nyújt a programba kerülés lehetőségéről.


A programban való részvételről további információk a www.afsz.hu oldalon, az alábbi linken:


http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=afsz_palyazat_merop_program


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.234.208.66 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »