Budapest: 22.68°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

Az ETUC XII. kongresszusán elfogadott Athéni Kiáltvány


A szakszervezetek számára jelenleg a legjelentősebb probléma a pénzügyi válság, mely érinti Görögországot, Írországot és Portugáliát, mely az egyre általánosabban elterjedt, megszorításokon alapuló kormányzáshoz vezetett a többi tagországban is, melyek nyomást gyakorolnak a bérekre, a nyugdíjakra és az életszínvonalra.

Az ETUC-t mindig aggasztották a gazdaság effajta megsegítésének negatív hatásai, melyeket a Bizottság és az IMF szorgalmaz. Azok a megszorító intézkedések, melyeket rákényszerítettek pl. Görögországra, Portugáliára és Írországra, tovább rontották a helyzetet, így ezek az országok hosszú ideig tartó recesszióval, növekvő adósságteherrel, a munkaügyi szabályozásban és a munkajogban jelentkező nyomással, és munkanélküliséggel néznek szembe. Az országoknak és lakosságuknak reális a kockázata arra vonatkozóan, hogy még nagyobb mértékben eladósodjanak, mely veszélybe sodorhatja az EU-t és tagállamait.

Az ETUC ezért sürgős változtatást követel az EU politikájában és nagyobb mértékű támogatást kér a nehéz helyzetben lévő országok számára.

Az új Euró Plusz Egyezmény, melyet az eurózónában és hat másik országban is alkalmaznak, olyan ajánlásokat tesz a tagországok számára, melyeknek különösen a bérekre vannak hosszú távú hatásaik, mert szerepel benne

 • az egységnyi munka költségeinek összehasonlítása
 • ellenzi a bérindexálást, általánosabban a központi tárgyalásokat
 • a kifizetéseket hozzákapcsolja a termelékenységhez, kihagyva az inflációt
 • lefelé nyomja a közszféra béreit és néhány esetben a minimálbért is, amely hatással van a versenyszférára is
 • rontja a nyugdíjjogosultságra és a korkedvezményes nyugdíjazásra vonatkozó szabályokat
 • szoros költségvetési és alkotmányos ellenőrzést javasol az államadósság és kifizetések felett

Az ETUC kijelenti, hogy ez a megközelítés teljes mértékben elfogadhatatlan az európai szakszervezetek számára, és minden szinten mozgósítani fog azért, hogy a következő alapelveket megerősítse:

 • A bérek nem a gazdaság ellenségei, hanem annak motorjai, melyek segítik a növekedést és a munkahelyteremtést
 • Tiszteletben kell tartani a szociális partnerek autonómiáját a kollektív szerződés- és bértárgyalások tekintetében, míg a szakszervezeteknek nagyobb mértékben kell koordinálniuk a kollektív szerződéseket
 • A munkavállalók béreinek vásárlóerejét javítani kell, a növekedésnek arányosnak kell lennie az inflációval és a termelékenységgel, miközben meg kell őrizni a létező indexálási rendszereket a javak általában vett igazságos elosztásának figyelembevétele mellett
 • A bérbeli különbözőségekben lejátszódó folyamatoknak fordítottnak kell lenniük (nem nőniük, hanem csökkenniük kell)
 • A pénzügyi- és bérdömping elleni harcot erősíteni kell, alapelvnek kell lennie, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár
 • Meg kell védeni a nyugdíjak jogosultságára és kifizetésére vonatkozó rendszereket és biztosítani kell a méltó életkörülményeket, és
 • Az államadósságra vonatkozó szabályokat a gazdasági realitásokhoz és a kivételes körülményekhez kell igazítani, és nem szabad a megszorító intézkedéseket és azok szociális következményeit és a recesszió létrejöttét elősegíteni.

Ebben az összefüggésben elkötelezettek vagyunk azért, hogy

harcolni kell a szélső jobb és szűk látókörű szövetségeseinek növekvő erejével, ki kell állni a szociális Európáért, és ezért aktívan cselekednünk kell a következő európai parlamenti választásokkorharcolni kell a munkanélküliség, a növekvő egyenlőtlenség, a bizonytalan munkahelyek és a megszorító kormányzás ellenmobilizálni kell a növekedésért és a fenntarthatóságértdolgozni kell a nagyobb szakszervezeti erő és nagyobb tagság megteremtéséért, ésközös felelősséggel meg kell valósítani az egyre nagyobb mértékben integrált európai munkaerőpiacot.

Ezek együttesen képezik majd az alapját az ETUC 2011-2014 közötti munkájának.

Az ETUC

 1. Harcolni fog az Európai „New Deal" (Új Egyezmény) megteremtéséért a munkavállalók számára, harcolni a megszorító kormányzás, a közszféra és a bérek megnyirbálása ellen, a szociális biztonságért, a közszolgáltatásokért; az olyan európai gazdasági kormányzásért, mely az európaiak és nem a piacok érdekeit szolgálják, beleértve a minőségi növekedést, a teljes foglalkoztatást, és az Európai Szociális Modell megerősítését. Fontos példák erre: a pénzügyi tranzakciók adója, a vállalati adóalapok harmonizációja, a cégek minimumadója, haladás az eurózónában és az olyan intézkedések, melyek megvédik a befektetéseket a jövő szemellenzős megszorítási politikáitól.
 2. Követeli, hogy az alapvető jogok kerüljenek a gazdasági jogok fölé, ez legyen benne a Szociális Haladási Protokollban, (Social Progress Protocol), ami kerüljön bele az európai szerződésekbe, a felülvizsgált kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvbe és az egységes piaci szabályozásba, amit „Monti II" szabályozásként ismerünk.
 3. A „Több és jobb munkahelyet!" kérdését az európai program legfontosabb elemévé és a gazdasági kormányzás központjába kell tenni, és utalni kell erre az európai szociális párbeszédben, és a 2020 Stratégia, valamint a Belső Piaci Törvény értékelésekor is
 4. Követeljük az ifjúsági munkanélküliség elleni koordinált akció létrejöttét, az oktatáshoz és képzéshez, valamint munkahelyekhez való garantált hozzáféréssel, a hatékony oktatási rendszerekbe való befektetéssel a korai gyerekkortól a felsőoktatásig.
 5. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a munkakörülmények javítására minden európai munkavállaló számára, harcolni kell a korrupció, a szürkegazdaság, a szociális- és bérdömping ellen, törvényi szabályozással a szociális párbeszéden belül.
 6. Közös kezdeményezéseket kell kidolgozni az európai munkáltatókkal együtt, a zöld munkahelyek, a növekedés fellendítése, a befektetések, a fenntartható ipari politikák, az oktatás és képzések elősegítésére.
 7. Úgy kell cselekedni, hogy az összes munkavállaló, - foglakoztatásuk formájától függetlenül-, méltó életkörülmények között élhessen, a kollektív szerződések és/vagy a törvényi szabályozások védjék őket, és élvezhessék a munkavállalói jogokat.
 8. A pénzpiacok és a hitelminősítő intézetek hatékony és szigorú szabályozását követeljük, az adóparadicsomok felszámolását, a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését, valamint azt, hogy vessenek véget a túlzott bónuszok és nagy végkielégítések kifizetésétnek
 9. A vállalati irányítás új rendszerét követeljük, mely elősegíti a fenntarthatóságot, a hosszú távú gondolkodást és tisztességes fizetést garantál minden szinten. Ebben az új rendszerben az európai üzemi tanácsok, a szakszervezetek és a munkavállalók alapvető jogai fontos szerepet kell, hogy kapjanak az információáramlás, a konzultáció és a részvétel tekintetében.
 10. A szociális párbeszéd segítségével aktívan hozzá kell járulni az igazságos átmenethez az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokban, beleértve a kutatás és fejlesztés támogatását az új technológiákon és az energiahatékonyságon keresztül
 11. Támogatja a közszolgáltatásokat, és harcolni az azok csorbítását okozó megszorítások, valamint a nagymértékű privatizációs folyamatok ellen, biztosítva alapvető hozzájárulásukat a demokratikus fejlődéshez, a fenntartható növekedéshez, a foglalkoztatáshoz, és a szociális jóléthez.
 12. Aktívan küzd a nemek esélyegyenlőségéért, és a diszkrimináció minden formája (nemi, faji, vallási, kor, fogyatékosság és szexuális orientáltság) ellen. Az EU-nak vezető szerepet kell játszania abban, hogy megtaláljuk a megoldást az EU-n kívülről érkező migránsok problémáinak megoldására, az egyenlőség, a szabadság iráni elkötelezettségünk és az EU szerződésekben megfogalmazott kötelezettségeink alapján.
 13. Védeni kell a migráns munkavállalókat és elő kell segíteni a szakszervezeti tagság kölcsönös elismerését, és követelni az „egyenlő munkáért egyenlő bér" és egyenlő érték elveknek a tiszteletben tartását a befogadó ország viszonyainak megfelelően, és harcolni kell a rasszizmus és idegengyűlölet ellen. Továbbá minden migráns munkavállalónak joga van ahhoz, hogy megismerje, milyen jogai vannak a befogadó országban.
 14. Javítani kell a munkaegészségügyi és munkabiztonsági szabványokon, beleértve a munkaidő szabályozásáért folytatott kampányokat, mely védi a munkavállalók egészségét, és véget vetni „opt-out-nak" (kivétel a szabály alól). Monitorozni kell a stresszre, a munkahelyi erőszakra és zaklatásra vonatkozó egyezményeket, és át kell venni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) AIDS-re vonatkozó ajánlásait. Fordítsunk figyelmet az izom- és csontrendszeri megbetegedésekre, erősíteni kell a munkaügyi ellenőrzést, védjük a személyes adatokat, teljes körűen hajtsuk végre a vegyi anyagokról szóló REACH rendeletet, növelve a képzéseket. Szenteljünk egy napot évente arra, hogy megünnepeljük és népszerűsítsük a munkahelyi biztonságért és munkaegészségügyért felelősöket
 15. Segítsük elő az EU bővítési folyamatait azáltal, hogy együttműködünk a török és a nyugat-balkáni tagszervezetekkel.
 16. Az ETUC támogatja az igazságos és fenntartható globalizációt, beleértve az EU együttműködési megállapodásait (de nem szükségszerűen minden kétoldalú kereskedelmi együttműködést, különösen nem a Kolumbiával kötöttet) szorosan együttműködve az ITUC-val és a TUAC-kal.
 17. Támogatja az Európai Szociális Modellt, mint a pozitív és fenntartható „világfejlesztési" modellt és kampányoljon az ITUC-val együttesen a szakszervezetei jogokért világszerte.
 18. Támogatja a Páneurópai Regionális Tanácsot (PERC-et) és annak szubregionális tevékenységeit Európában. Támogatja a szakszervezeteket és a szociális dialógust az Euromed térségben, valamint elősegíti a szakszervezeti kapcsolatokat Afrika, Észak- és Latin-Amerika és Ázsia szakszervezeteivel.
 19. Követeli a sztrájkhoz való jogot nemzeteken átívelő esetekben, és nyomást gyakorol egy speciális munkaügyi kamara létrehozásáért az Európai Bíróságon.
 20. Maximálisan ki kell használni ki az ETUC számára elérhető erőforrások széles választékát, hogy javítsa a szakszervezeti menetrend hatékonyságát európai szinten a kampányok, mozgósítások, EU intézmények, munkáltatók, és a szociális dialógus, szövetségek kötése civil szervezetekkel, a háromoldalú Szociális Csúcs, a makrogazdasági dialógus, és az EU külkapcsolatainak segítségével.

Letölthető állományok:

Atheni_Kialtvany.doc (58 kb)
Cimkék: ETUC athén kiáltvány

Kapcsolódó cikkek:


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.231.226.13 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »