Európai helyzetjelentés Brüsszelből

Az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) aggódva tapasztalja, hogy a megszorítási politikák Európa-szerte folytatódnak, s miközben a pénzpiac résztvevőit kimentették a kormányok, a szociális dimenzióról megfeledkeztek. A kutatások ennek ellenére sorra azt bizonyítják, hogy a megszorítási és költségvetési konszolidációs politikák nem vezetnek fellendüléshez.

Európai helyzetjelentés Brüsszelből

A 26 millió főre duzzadt Európai Uniós munkanélküliség és a társadalmi feszültségek számos európai országban megmozdulásokhoz vezettek. Az ETUC véleménye, hogy csak akkor lehet szociális politikákról beszélni, ha a gazdaságpolitikák a szociális gazdaság mentén valósulnak meg, melyek magukba foglalják a párbeszédet és a demokráciát, az oktatást és képzést, a megbízható gazdasági környezetet. 2012 júniusában az ETUC követeléseit és célkitűzéseit az Európai Szociális Szerződésben (1. Melléklet a cikk végén) fogalmazta meg, mely többek közt kiterjed a kollektív tárgyalások és szociális dialógus védelmére, valamint fenntartható növekedést és foglalkoztatást elősegítő gazdasági kormányzásra.

2012. december 14-én az Európai Tanács megállapodott egy ütemterv létrehozásában az Európai Monetáris Unió (EMU) kidolgozását illetően. A konklúziókat a 2013. június 27-28-án megrendezésre kerülő Európai Tanács ülésén fogják elfogadni. Az ETUC örömmel vette az Európai Tanács szándékát, hogy megvitassa az EMU (Európai Monetáris Unió) szociális dimenzióját érintő kérdéseket. Az ETUC hangsúlyozza, hogy elítéli a kétsebességes Európát és állásfoglalását az egész Európai Unió térségre fogadta el, (2. melléklet a cikk végén) és minden fórumot kihasznál, hogy az Európai Szociális Szerződésben megfogalmazott követeléseit a legszélesebb körökben hangoztassa, hogy annak minél több eleme az EMU szociális dimenziójának részét képezze majd. Az Európai Tanács 2013. március 14-15-én ülésezik Brüsszelben. Március 14-én az ETUC a akciónapot szervez Brüsszelben, hogy fellépjen a megszorítási politikák ellen és fellépjen a fiatalok munkához való jutását segítő intézkedések támogatásáért.

Ifjúsági munkanélküliség - Lesz-e fény az alagút végén?

A fiatalok a válság által legkiszolgáltatottabb korosztály. Fenntarthatatlan állapotot idéznek elő a fiatalok foglalkoztatási problémái, mely rekord méretű munkanélküliségi rátában és az atipikus, bizonytalan foglalkoztatási formák elterjedésében csúcsosodik Európa-szerte, s mely felborítja a társadalmi egyensúlyt. Az „elveszett generáció" szelleme borzasztó következményekkel fenyegeti az európai társadalmakat. 2012 decemberében 5,7 millió 25 év alatti fiatal munkanélkülit regisztráltak az Európai Unióban, közülük 3,6 millió fiatalt az Eurozónában. Az ifjúsági munkanélküliség helyzete Spanyolországban (57%) és Görögországban (58%) a legdrasztikusabb. Az Európai Uniós munkanélküliségi ráta 23% a 15 és 24 év közötti korosztályra nézve, mely kétszerese a teljes munkanélküliségi rátának. Magyarországon 29%-ra emelkedik ez a mutató. A 2012-es statisztikákban megfigyelhető, hogy az Európai Unió területén csakis Ausztriában, Németországban és Hollandiában volt 10% alatti az ifjúsági munkanélküliségi ráta. A munkanélküliség és a kifejezetten a hosszútávú munkanélküliség leginkább a középfokú végzettségűek körében figyelhető meg.

Az ETUC már régóta sürgeti az ifjúsági garanciák kidolgozását, a képzésekhez és minőségi munkahelyekhez való hozzáférés lehetőségének elősegítését. Éppen ezért az ETUC üdvözli az Ifjúsági Garancia elfogadását a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) részéről, mely garantálja, hogy minden olyan 25 év alatti fiatalnak, aki elveszíti a munkáját vagy az iskola befejezése után nem talál munkát, négy hónapon belül megfelelő állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön. A tagállamoknak minél hamarabb, lehetőleg 2014-től be kell vezetniük ezt a rendszert. Az Ifjúsági Garancia finanszírozására 6 milliárd eurót különítenek el, melynek fele az Európai Szociális Alapból származik majd, másik fele pedig az ifjúsági foglalkoztatás céljára létrehozott külön költségvetési sorban áll majd rendelkezésre. Az ETUC szerint bár az összeg még így sem elegendő a problémák megoldására, az intézkedéscsomag jó irányba mutat. Az európai szociális partnerek 2012-2014 közötti munkaprogramjukban elhatározták, hogy tárgyalásokat folytatnak az ifjúsági foglalkoztatásról kérdéseiről. Az akcióterv kidolgozása folyamatban van.

Bebörtönzött török szakszervezeti aktivisták

Az ETUC alapvetően támogatja Törökország csatlakozási szándékát az Európai Unióhoz, azonban felhívja a figyelmet, hogy a Törökországnak tiszteletben kell tartani az ILO Egyezményeit, valamint az alapvető emberi és szakszervezeti jogokat. Tavaly 69 török embert tartóztattak le szakszervezeti aktivitásuk miatt, akiknek még most sem zárult le a perük. A bebörtönzött szakszervezeti aktivistákért ügyében az ETUC és tagszervezetei is tiltakoznak!

EU 2020 Stratégia: ETUC értékelés

A Lisszaboni stratégia bukása után az EU 2020-as stratégia úgy tűnik nem váltja be a várt eredményeket a minőségi alapú teljes foglalkoztatottság felé vezető úton. Az EU 2020 Stratégia intézkedései és eszközrendszere meglehetősen gyengének bizonyulnak, hogy felvegyék a versenyt a pénzügyi és gazdasági kormányzás kihívásaival. Nagy feszültség figyelhető meg a fiskális konszolidáció célkitűzéseit illetően. A zöld gazdaság, a fejlesztések, az ipari politikák, a szegénység csökkentése, a fiataloknak nyújtott garancia jó irányba mutatnak, azonban a bevezetett megszorító intézkedések éppen ennek ellenkezőjét okozzák. A kérdés továbbra is fennmarad: hogyan találjuk meg a válságból kivezető utat? A szociális dimenziókon felülkerekednek a gazdasági dimenziók. Az ETUC, elfogadása után egy évvel is értékelte az EU 2020 stratégiát, s úgy látja, hogy a megszorítások folytatódása miatt háttérbe szorultak a stratégia célkitűzései. ETUC számára fontos, hogy a szociális partnerek részvételét erősítse meg az EU 2020 folyamataiban és követeli, hogy a Bizottság és az Európai Parlament vizsgálja felül az EU 2020 meglévő kereteit, eszközeit és céljait, mely által a foglalkoztatás javítása, a szegénység csökkentése, és a klímavédelem, mint célok, a pénzügyi konszolidációval együtt kötelező érvényűek legyenek.

Az EU 2020 öt kiemelt célja:

1. Foglalkoztatás: Biztosítani kell, hogy a 20-64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.

2. K+F/innováció: Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani.

3. Éghajlatváltozás/energia: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.

4. Oktatás: A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.

5. Szegénység/társadalmi kirekesztés: Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

Lesz-e EU-s munkavédelmi stratégia 2013-2020-ra?

A megsebesült és elhalálozott munkavállalókról való megemlékezés nemzetközi szakszervezeti emléknapja április 28-a. Évről évre azt tapasztalhatjuk, hogy a munkavédelem és munkabiztonság területén szigorúbb szabályozásokra lenne szükség. Az Európai Unió munkavédelmi stratégiája 2012-ben lejárt és még nincs új dokumentum az EU asztalán. Az ETUC hangsúlyozza, hogy a munkavédelem a munkavállalók alapvető joga, amit semmiféle gazdasági érdek nem kérdőjelezhet meg, és követeli, hogy az Európai Bizottság vállalja a felelősséget, és hogy azonnali hatállyal kerüljön egy munkavédelmi stratégia elfogadásra. Egyúttal felhívja a figyelmet, hogy az Európai Bizottságnak nagyobb figyelmet kell fordítania a megelőzés kérdésére, a munkával összefüggésben lévő betegségekre, (pl. rák), a vegyi anyagok hatásaira és kéri, hogy a vázizom betegségeket is vegyék majd figyelembe, amivel hivatalosan évekig nem voltak hajlandóak foglalkozni. A probléma fontosságát tükrözi, hogy az ILO is újra napirendi pontra tűzte a munkabiztonság és munkaegészségügy témáját.

Hogyan szervezzünk az átalakuló munkaerőpiacon?

Találnak-e fogást a szakszervezetek az új típusú foglalkoztatási formákban dolgozók, a migránsok vagy informális foglalkoztatásban dolgozók szervezésére? Az ITUC (Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség) 175 millió munkavállalót képvisel a világ 156 országában, amely ezzel együtt is csak a munkavállalók 7%-át teszi ki globálisan. De mi van a többi 93 %-kal? Habár a kínaiak nagy szeletet kitesznek a 93%-os részből, a válaszokat máshol is kell keresni a szervezésbeli hiányosságokra. A munkaerőpiac jelentősen átalakult a válság hatására és elterjedtek az atipikus foglalkoztatási formák, azonban talán pont ez az a munkavállalói réteg, aki a legkiszolgáltatottabb helyzetben van. A szakszervezeteknek új szervezési technikákra van szükségük, hogy megtalálják az utakat ezekhez a munkavállalókhoz is.

Állásfoglalást fogadott el az ETUC az Európai Bizottság oktatási reform-elképzelésével kapcsolatosan

Az Európai Bizottság kiadta az oktatás újragondolásával kapcsolatos kommunikációját, melynek célja az oktatásban felmerülő ügyek prioritásainak megvitatása, mint az oktatás finanszírozása, a kiemelkedően magas ifjúsági munkanélküliség ügye és készségfejlesztésre való igény a munkaerőpiacon.

Az ETUC a következőket javasolja:

  • a többszintű készségek fejlesztése
  • befektetői ismereti képzések elősegítésetudományhoz, matematikához, mérnöki szakismerethez kapcsolódó készségeknyelvi kompetenciák
  • a VET (szakképzési) rendszer továbbfejlesztése
  • minőségi tréningek, gyakornoki programok
  • a tanári készségfejlesztés támogatása az iskolán belül és kívül
  • informatikai és kommunikációs technológiák oktatása (ICT) a tanároknak és a diákoknak is
  • befektetések az oktatásban
  • cégekkel való együttműködés (duális képzés) lehetőségeinek újragondolása

ETUC Társadalmi Szerződés EU