ILO ajánlás a szakmai gyakorlatokról

2023. június 4-e és 2023. június 16-a között, Genfben ülésezett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normaalkotó szerve a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC). A LIGA Szakszervezeteket dr. Kéri Ádám képviselte. 

ILO ajánlás a szakmai gyakorlatokról

Ajánlás született a duális képzés keretében eltöltött szakmai gyakorlatról

Az ajánlás a duális képzésen résztvevő személy szakmai gyakorlatát úgy definiálja, hogy az az oktatás és gyakorlat olyan együttese, melyet írásbeli szerződés szabályoz a részes felek között. A gyakorlatnak fizetettnek vagy valamilyen módon kompenzáltnak kell lenni és lehetőséget kell biztosítani az állás betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzéséhez, a meglévő kompetenciák bővítéséhez.

A szabályokat a tagállamoknak a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletekkel együttesen kell kialakítani. A szabályoknak pedig ki kell terjedniük a kompetenciák meghatározására, azok fejlesztéséhez kapcsolódó követelményekre, a gyakorlat hosszára, a felek közötti szerződés kötelező elemeire, továbbá a bevonható közvetítőkre is.  A szabályok betartásának ellenőrzésére pedig a tagállamoknak hatóságot kell kijelölniük.

A gyakorlaton lévő személy munkáját valamilyen formában kompenzálni kell, mely kompenzációnak a teljesítményre és gyakorlatra figyelemmel kell lennie. Emellett a munkavégzésnek a munka törvénykönyve munkaidőszabályait is figyelembe kell vennie, azaz nem alkalmazhatóak megengedőbb munka- és pihenőidő szabályok. A munkát végző személynek emellett szabadság, betegszabadság, apasági, anyasági és szülői szabadság is jár. A munkavégzésre a munkaügyi és munkavédelmi felügyelet hatásköre ki kell, hogy terjedjen, emellett a munkavállalót a szervezkedés szabadsága is megilleti.

A felek közötti írásbeli megállapodásnak számos kötelező eleme van. Ide sorolhatóak többek között a felek pontos jogai és kötelezettségei, a munkavégzési hely meghatározása, a röghöz kötés tilalma, az időtartam és a juttatás meghatározása, továbbá a megszerezhető készség, végzettség pontos megnevezése. A megállapodást a tagállamnak valamilyen formában nyilván kell tartania. Ösztönzi a szabályozás továbbá a minta szerződés kialakítását is, mely szakmánként eltérő lehet.

Általános követelményként rögzíti az ajánlás a sokszínűség előmozdítását és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Külön kiemeli a férfiak és nők megfelelő egyensúlyi arányának elérését is.

A tagállamoknak a minőségi szakmai gyakorlat előmozdítására erőfeszítéseket kell tenniük és ki kell alakítaniuk ehhez kapcsolódóan egy nemzeti stratégiát. Emellett a képességek meghatározására ágazati és szakmai szervezeteket kell létrehozniuk, illetve ezeket a stratégiába be kell vonniuk. Ezen felül a minőségi gyakorlatot a jogalkotás útján is ösztönözni szükséges. Különös figyelemmel kell lenni a mikro-, kis- és középvállalatok igényeire, továbbá az élethossziglan való tanulás követelményére.

 

Az ajánlás szövege itt érhető el:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_885174.pdf

 

Egyéb fejlemények

Az ILC különböző szakbizottságai egyéb területekkel is foglalkoztak. A fenntartható gazdaságra történő méltányos átállás követelményei tekintetében az alábbi megállapítások kerültek elfogadásra:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_885174.pdf

 

További szakbizottság foglalkozott a COVID-19 pandémia, a háború, illetve gazdasági recesszió okozta munkaerő-piaci kihívásokkal is. Az ezzel kapcsolatos megállapítások itt érhetőek el:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_885424.pdf

 

Végezetül a munkajogi standardok végrehajtását vizsgáló szakbizottság ebben az évben Magyarországgal szemben vizsgálatot nem folytatott. A jelentés 160. pontja ugyanakkor utal az adatszolgáltatási határidők pontosabb teljesítésére.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_885225.pdf

 

Dr. Kéri Ádám

ügyvéd