Együttműködésben a Nonprofit Szövetséggel

Szeptember 18-án együttműködési megállapodást írt alá a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége és a LIGA Szakszervezetek.

Együttműködésben a Nonprofit Szövetséggel

A Nonprofit Szövetség küldetése az egyre szélesedő területen és egyre jelentősebb társadalmi feladatvállalásban részes harmadik szektor közös érdekeinek megfogalmazása. Elsődleges államigazgatási partnere a foglalkozatási, munkaügyi és szociális területet igazgató szaktárca, de emellett állandó meghívottként tagja a Gazdasági és Szociális Tanácsnak, valamint a Parlament Foglalkoztatási- és Munkaügyi Bizottságának. A Szövetség jelenleg 112 civil szervezet ernyőszervezeteként működik.

A LIGA Szakszervezetek és a Nonprofit Szövetség, mint a demokrácia mellett elkötelezett érdekképviseleti szervezetek elismerik és fontos értéknek tartják az önszerveződés útján létrejött szakszervezetek, valamint civilszerveződések saját tagságukon is túlmutató társadalmi szerepét. A Felek felismerték érdekeltségüket a társadalmi partnerség egyes formáinak megújításában, hatékonyabbá tételében, amelynek első lépéseként egymással átlátható kapcsolat- és együttműködési rendszert kívánnak létrehozni.

A Felek célul tűzik ki, hogy együttműködésük eredményeképpen a társadalom szélesebb rétegeit érintő tevékenységük hatékonyabbá, valamint, hogy a különböző szintű érdekegyeztető fórumokon munkájuk eredményesebbé váljon.

A Felek rögzítik, hogy együttműködésük azon területekre terjed ki, amelyekben tagságuk érdekei vagy az általuk egyébként felvállalt érdekek egyezést mutatnak, ideértve különösen a foglalkoztatáspolitika területét.

E célok elérése érdekében a Felek törekszenek arra, hogy

  • lehetőség szerint együttműködjenek a szakszervezeti és a nonprofit szektor humán erőforrás-fejlesztését, a munkaerő alkalmazkodóképességét érintő hazai és nemzetközi társfinanszírozású fejlesztési programok kidolgozásában, monitoringjában, háttér- és hatáselemzésében,
  • lehetőség szerint együttműködjenek hazai és nemzetközi fórumokon, kölcsönös igény esetén megismertessék egymással szakmai álláspontjukat különösen a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban napirenden szereplő vagy tárgyalni kívánt kérdésekről, szükség és lehetőség szerint e fórumokon az előzetesen egyeztetett álláspontot képviseljék,
  • közösen vegyenek részt a különböző uniós és hazai társfinanszírozású programokban; a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklus előmunkálataiban egyeztessék véleményüket, teret adva ezzel a szektorok fejlesztési elképzelései beépülésének,
  • együttműködjenek a hátrányos helyzetű csoportok, rétegek munkaerő-piaci integrációját elősegítő speciális rétegprogramok kidolgozásában, megvalósulásuk elősegítésében,
  • igény és szükség szerint egymásnak szakmai támogatást nyújtsanak a szakszervezetek és civilszervezetek partnerségével megvalósuló, a foglalkoztatáspolitikát és az ehhez kapcsolódó szociálpolitikát érintő programokban.