Távmunka –- otthoni munkavégzés

Május 22-én van a Telenor és a Microsoft által kezdeményezett Dolgozz Otthonról Nap, amely ugyan munkavállaló barát kezdeményezés, mégsem árt felhívni a figyelmet a a jogi szabályozásra. Munkavédelem szempontjából például ilyen esetben is biztosítani kell többek között a megfelelő tisztaságot, a szükséges mozgásteret, a megfelelő megvilágítást, klímát, alkalmas munkaeszközöket, azaz a megfelelő (egészséges és biztonságos) munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ezeknek a biztosítása ráadásul a munkáltató kötelezettsége.

Távmunka –- otthoni munkavégzés

Amikor nem a munkahelyemen végzem a munkát

Alapesetben a munkavállaló a munkáltató telephelyén végzi a munkáját, de ez nem mindig van így. Előfordulhat az is, hogy a munka jellege és/vagy a munkavállaló körülményei okán a munkát a munkavállaló otthon vagy az otthonától eltérő, egyéb helyen (teleház) végzi. A munkavégzés helyét távmunka esetén azonban a munkaszerződésben ki kell kötni. A munkavégzésnek ez a fajtája un. atipikus munkavégzés, hiszen eltér a munkaerőpiac tipikus jellemzőjétől. A jog ezt a fajta munkavégzést a távmunkavégzés kategóriájában szabályozza. A távmunkavégzés a munkavégzés azon fajtája, ahol a munkát a munkavállaló a munkáltató telephelyétől elkülönülten, rendszeres jelleggel, számítástechnikai eszköz útján folytatja. A távmunkavégzés tehát a munkavállaló státuszán nem változtat.
Azonos munkajogi szabályok érvényesek

A munkaviszony távmunkavégzés esetén is munkaszerződés kötésével jön létre. A munkavállaló munkarendje azonban távmunkavégzés esetén fő szabály szerint kötetlen, bár a felek ettől eltérően is megállapodhatnak. A munkaviszony létrejöttekor a munkáltatót ugyanazon kötelezettségek terhelik: tájékoztatnia kell a munkavállalót a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkaköri feladatokról, a szabadság alapvető szabályairól, valamint a felmondásra vonatkozó szabályokról. A távmunkavégzés jellegéből következően azonban további kérdések is felmerülnek, amelyekre a tájékoztatásnak ki kell terjednie. Ezek közé tartozik a munkáltató ellenőrzési lehetősége, a számítástechnikai eszköz használata korlátozásának a szabályai, valamint az a szervezeti egység, amelyhez a munkavállaló tartozik. Célszerű megállapodni továbbá a kapcsolattartás módjában, a számítástechnikai eszközök biztosításában, valamint a költségviselésben is. Eltérő megállapodás hiányában a kapcsolattartás módját a munkáltató egyoldalú döntésével is kialakíthatja. A munkafeltételek biztosítása, valamint a munkavégzéssel összefüggésben felmerült indokolt költségek viselése azonban fő szabályként a munkáltatót terhelik.

Intergrálni kell a távmunkában dolgozó munkavállalókat

A távmunkavégzés jellegéből adódóan speciális szabályok segítik a munkáltató telephelyén dolgozó munkavállalókkal való kapcsolattartást. Egyrészt a hatályos szabályozás biztosítja, hogy a távmunkás munkavállaló a munkáltató területére beléphessen, valamint más munkavállalókkal kapcsolatot tarthasson. Ezen túlmenően a munkáltató valamennyi olyan tájékoztatást köteles a távmunkás munkavállalóknak megadni, melyeket más munkavállalóknak is megadott. Végezetül a törvény az átmenet lehetőségét is biztosítani kívánja, amikor is úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat a távmunkavégzésre irányuló foglalkoztatás lehetőségéről. A munkavállaló ilyen tartalmú munkaszerződés módosításra irányuló kezdeményezésére pedig a munkáltató 15 napon belül köteles nyilatkozni.

Eltérő utasítási, ellenőrzési jogosultságok

A munkaviszonyban általánosságban a munkáltatót széles körű utasítási, illetve ellenőrzési jog illeti meg. Ezek a jogok, illetve kötelezettségek távmunkavégzés esetén a munkavégzés jellegére tekintettel eltérnek az általános szabályoktól. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, távmunkavégzés esetén a munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok ellátására terjed ki. Ezen túlmenően a munkáltató szabályozhatja, illetve ellenőrizheti az általa biztosított számítástechnikai eszköz használatát. Illegális (film letöltése), valamint munkával össze nem függő tartalmat (pornó) ugyanis a munkavállaló fő szabályként nem jogosult letölteni. A munkáltató ugyanis előírhatja, hogy a számítástechnikai eszköz kizárólag munkavégzés céljára használható. Az az általános szabály, miszerint a munkáltató a munkavállaló személyhez fűződő jogát köteles tiszteletben tartani, távmunkavégzés esetén is alkalmazandó. Az ellenőrzés nem járhat a munkavállaló emberi méltóságának a sérelmével, valamint a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba sem. Eltérő megállapodás hiányában ugyanakkor a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés ezen túlmenően nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Azonos munkavédelmi szabályok érvényesülnek

Alappal tehetnénk fel, hogy távmunkavégzés, illetve otthoni munkavégzés esetén a munkavédelmi szabályok betartására eltérő szabályok vonatkoznak. A hatályos törvény ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a munkavégzésre - a távmunka jellegéből eredő eltérésekkel - alapvetően ugyanazon szigorú szabályokat kell alkalmazni. Biztosítani kell ennek megfelelően többek között a megfelelő tisztaságot, a szükséges mozgásteret, a megfelelő megvilágítást, klímát, alkalmas munkaeszközöket, azaz a megfelelő (egészséges és biztonságos) munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ezeknek a biztosítása ráadásul a munkáltató kötelezettsége. Amennyiben a munkavállaló a munkavégzés eszközéről maga gondoskodik, azt a munkáltatónak munkavédelmi szempontból előzetes vizsgálatot követően engedélyeznie kell. A munkavégzés helyét pedig előzetesen minősíteni szükséges. A törvény azt is előírja, hogy a munkavállaló a munkavédelmi szempontból fontos körülményeket kizárólag a munkáltató hozzájárulásával változtathatja meg, azaz e tekintetben a saját lakását sem alakíthatja elvileg belátásának megfelelően. Ebből, illetve azon kötelezettségből eredően, miszerint a munkavégzés helyét a munkaszerződésben meg kell határozni, az is következik, hogy a munkavégzés helyét a munkavállaló nem jogosult szabadon változtatni. Ezen túlmenően ellenőrzés céljából a munkavégzés helyét mind a munkáltató, mind pedig az illetékes hatóság megtekintheti.

Meghatározott területek, szakmák jellemzője

A távmunka előfordulása vonatkozásában naprakész adatokat nehéz találni. A felmérések alapján az előfordulási aránya hozzávetőlegesen 7%-ra tehető Európában. Olyan országok alkalmazzák előszeretettel, mint például Dánia, Hollandia és az Egyesült Királyság. A távmunka meghatározott szakmák jellemzője. Elsősorban az ingatlanpiac, a pénzügyek, valamint az oktatás területén fordul elő. A távmunka keretében dolgozó munkavállaló a közhittel ellentétben többségében magasan képzett férfi. Ezen munkavégzési formát az Európai Unióban a közösségi szintű szociális partnerek által kötött un. autonóm keret-megállapodás szabályozza, átfogó jellegű és kötelező jelleggel bíró közösségi szabályozás a területen nincsen. Előbbi ugyanis éppen attól autonóm keretmegállapodás, hogy az azt elfogadó felek, azaz az európai szintű szociális partnerek, saját szervezeteiken keresztül, önkéntes jogkövetés útján tartatják be. Ennek ellenére a szabályozást egyes országok, így Magyarország is, a munkajogi szabályozásukba beépítették. Végezetül az is kiemelendő, hogy a távmunkavégzés a családi és magánélet összehangolásának eszközeként az Európai Unió által is támogatott munkavégzési forma.

Dr. Kéri Ádám
LIGA Szakszervezetek
Jogi szakértő