Eurofound - Foglalkoztatás és Változás Tanácsadó Bizottság

Az Európai Alapítvány az Élet- es Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) Foglalkoztatás és Változás Tanácsadó Bizottság 2015. évi második találkozójára 2015. szeptember 17-én került sor Brüsszelben. Az ülésen ezúttal 14 fő vett részt, a munkanyelv angol volt. A kormány, a munkaadók, a munkavállalók, az Európai Bizottság választott képviselőikkel, az Eurofound kutatási menedzserekkel képviseltette magát.

Eurofound - Foglalkoztatás és Változás Tanácsadó Bizottság

A bizottsági ülést Juan Menéndez-Valdés, a Eurofound igazgatója nyitotta meg és vezette le. Az igazgató röviden ismertette a napirendi pontokat és a főbb témaköröket, valamint elfogadásra került az előző ülés jegyzőkönyve. A nap folyamán a szokásoknak megfelelően a Eurofound kutatásmenedzserei részletekbe menően tájékoztatták a Bizottság tagjait a Tanácsadó Bizottság profilja szempontjából releváns kutatási projektek előrehaladásáról. A kutatási beszámolókat minden esetben kérdések és válaszok követték.

Az első kutatási beszámolót John Hurley kutatási menedzser tartotta a kis és középvállalkozások munkahelyteremtő képességéről az Európai Állások Monitor 2015 eredményei alapján. A módszertan és a főbb Európai általános trendek bemutatása után hangsúlyozta, hogy a KKV szektorában másabb trendek érvényesülnek. Esetükben például a fizetésképtelenség az egyik legfontosabb motívuma egy cég - ezzel az állások -megszűnésének. John Hurley-től egy másik kutatási menedzser, Irene Mandl vette át a szót. Többek között elmondta, hogy a KKV-k esetében fontos látni, hogy nem minden cég törekszik a növekedésre és állásteremtésre, ha elérik a növekedési maximumot, akkor nem tesznek erre irányuló további erőfeszítéseket. A befolyásoló tényezők között vannak: mikor alapították a céget (Magyarország és Románia például kivétel, minél fiatalabb a cég, annál kisebb a valószínűsége, hogy munkahelyeket teremt), mekkora méretű, milyen szektorban tevékenykedik, hol a székhelye (főváros vagy vidék), a cég vezetése (családi modellek kevésbé alkalmaznak embereket) és a cég üzleti modellje. Legnagyobb valószínűséggel azok a KKV-k teremtenek állásokat, ahol a cég fejlesztési stratégiája az aktív növekedés elvét vallja és ezt a gazdasági tevékenysége is megengedi, a belső kapacitások megfelelőek (rugalmas szervezet, innováció, vezetői kapacitások és a munkavállalók meglétéhez való pozitív hozzáállás), a menedzsment pozitív hozzáállása, a gazdasági és üzleti környezet kedvező, a forrásokhoz való hozzáférés adott, a munkajogi környezet kedvező, a munkaerő költsége és a megfelelő munkaerő rendelkezésre áll. A cég munkaerő-felvételi szokásai is szerepet játszanak. A projekt összefoglalásakor a kutató rámutatott, hogy a kutatás nem vizsgált a KKV-k tevékenysége által teremtett - kiszervezett - állásokat, csak a cégen belülieket.

A kérdések-válaszok szekció után Donald Storrie, az Eurofound Foglalkoztatás és Változás kutatási részlegének vezetőjén volt a sor, hogy bemutassa az „Az átmeneti foglalkoztatás (=határozott idejű szerződések és egyéb formák) helyzete Európában a nagy recessziót követően: foglalkoztatás növekedése, bérek és átmenetek” címet viselő projektet. A 2001 és 2014 közötti éveket tekintve változó volt a trend, alapvetően nőtt ezen formák aránya. Ugyanakkor néhány országban csökkent: a legutóbbi időben Spanyolországban esett vissza a leginkább az átmeneti foglalkoztatás, és kisebb mértékben, de visszaesett Lengyelországban, Németországban, Franciaországban és Hollandiában. Az átmeneti foglalkoztatottak életkorát tekintve a fiatalabbakat (20-24 éves korosztály) hajlamosabbak így foglalkoztatni. 24 évestől felfelé csökken az arány, a legkisebb az arány az 55-59 éves korosztályban majd onnan felfelé megint nő az arány. Általában véve nagyobb az esélye az átmeneti foglalkoztatásra (2012-ben) a fiataloknak, nem állampolgároknak, szolgáltatási és mezőgazdasági szektorban dolgozóknak, alapszintű képzettséget feltételező állásokban, részmunkaidőben és azok között, akik korábban munkanélküliek voltak. Ha az átmeneti foglalkoztatás önkéntes alapon történik, ott magasabb az aránya a jobban fizetett, idősebb munkavállalóknak. Az EU-n belül az átmeneti foglalkoztatás ¾-e nem önkéntes alapon történik.

Az első kávészünet után Massimilano Mascherini kutatási menedzser a fiatalok társadalmi befogadásáról, azon belül is a NEET-ről (fiatalok, akik sem a munkaerőpiacon, sem az oktatásban nem vesznek részt) szóló kutatás aktuális állását ismertette. A kutatás teljes egészében az Eurofound berkei között és erőforrásából valósult meg. Maga a NEET fogalma és problémaköre tisztázásra szorul - kb. 10 különböző interpretációja van. Általánosságban véve a NEET-eken belül magasabb az arány azoknak, akik befejeztek valamilyen oktatást (nem ritkán felsőfokút), többen vannak a férfiak, de széles a szórás az Európai Unió államai között. Közöttük nem mindenki tartozik a munkaerő-piaci szempontból sérülékenyebb kategóriába. Fő probléma, hogy alapvető adatok hiányoznak ahhoz, hogy pontosan behatárolható legyen a csoport. A csoportba tartoznak: azon fiatalok, akiknek csak átmenetileg nincsen munkája, akik csak éppen megjelennek a munkaerőpiacon, a tartósan munkanélküliek, valamilyen betegségük vagy fogyatékosságuk van, családi kötelességeik vannak vagy nem motiváltak munkára. A különböző csoportok aránya országonként változik, fontos, hogy a NEET jelentése mögé nézzenek a politikai döntéshozók, mielőtt politikát alkotnak.

Az aktuális kutatási riportok után Donalt Storrie röviden összefoglalta a jelenleg folyó kutatási projektek állását az előrehaladási jelentés programpont keretében. A Tanácsadó Bizottság szakmai körébe eső kutatási projektek jelenleg:

- Európai Szerkezetátalakítási Monitor (ERM) - események adatbázis
- Európai Szerkezetátalakítási Monitor (ERM) - kvalitatív adatbázis
- állásteremtés KKV-kben
- Európai Állások Monitor riport 2016 (EJM)
- fiatalok munkaerőpiacra kerülésének támogatása
- csökkentett munkaerő-költségek hosszabb távon fenntartható munkákat eredményeznek?
- NEETS kutatás
- nemek közötti fizetéskülönbségek

Ezután a tanácsadó bizottságot érintő tanulmányok, szakmai anyagok disszeminációjával kapcsolatosan az Eurofound kommunikációs osztályának képviselője ismertette a főbb rendezvényeket, webes letöltési adatokat, az újabb kiadványokat, Twitter és Facebook megjelenéseket, valamint a különböző EU-s anyagokban az Eurofound kiadványokra való hivatkozások számát.

Utolsó programpontként Juan Menéndez-Valdés röviden ismertette a 2016. évi munkaprogramot, vagyis az azt érintő javaslatokat. A tervezett és folyamatban lévő projektek:

- Európai Állások Monitor
- Európai Szerkezetátalakítási Monitor kvalitatív adatbázis
- Európai Szerkezetátalakítási Monitor esemény adatbázis
- új típusú foglalkoztatási formák
- migráns és mobil munkavállalók Európában
- tartós munkanélküliség, alulfoglalkoztatás és inaktivitás munkaerő-piaci potenciál felmérése
- tartós munkanélküliség a fiatalok körében - gazdasági szempontból
- jövedelmi különbségek és foglalkoztatási minták Európában

Újabb témakörök is előbukkantak a 2017-2020 közötti tervezési időszakra, például:

- jól működő és befogadó munkaerőpiac
- strukturális változások monitorozása és azok menedzselése
- a változó munka világa
- a konvergenciák monitorozása Európában
- innovatív munkahelyek és az emberi tőke fejlesztése
- minőségi élet és minőségi munka
- közszolgálat
- munkakörülmények monitorozása és fenntartható munka
- társadalmi párbeszéd

Az ülésen bemutatott prezentációk az Eurofound extranet oldalán elérhetőek. A következő bizottsági ülésre Dublinban kerül sor fél év múlva.

Kelemen Melinda