Európai munkaügyi kapcsolatok kisokos - Románia

Az országos szintű társadalmi párbeszéd rendszere a környező országokban elég eltérő lehet, így mindenképpen csak tanulhatunk az egyes variációk előnyeiből és hátrányaiból. Cikksorozatunkban egy-egy ország rendszerét tekintjük át.

Románia

1. Országos szintű érdekegyeztetés

Romániában országos szinten három formában működik a társadalmi párbeszéd.

a)    A Gazdasági és Társadalmi Tanács (GTT, román rövidítéssel élve CES) formális intézményi keretek között működik.

A GTT-t egy Tanács vezeti, amelyben a reprezentatív szakszervezeti konföderációk, a reprezentatív munkaadói szövetségek és a civil szervezetek képviseltetik magukat. A GTT vezetője az Elnök, akit a GTT Tanács választ meg. A GTT fő tevékenysége a gazdasági és társadalmi relevanciával bíró jogalkotási folyamatokban való véleményező szerepkör.  A döntéseket a Tanács hozza meg, miután az adott jogszabályok a specializált GTT bizottságokban megtárgyalásra kerültek. Négy éves tagság van, ami megújítható.

A GTT feladatai:

• a Kormány által kezdeményezett jogszabály-tervezetek, illetve a képviselők /szenátorok jogszabály-javaslatainak  véleményezése egyes speciális területeken, a kezdeményezők bevonása jogalkotási folyamatba,

• a Kormány, a Parlament vagy a GTT saját kezdeményezésére gazdasági-társadalmi elemzések, és kutatások végzése,

• jelzi annak a sürgősségét a Kormány vagy a Parlament felé, ha bizonyos gazdasági és társadalmi jelenség  új jogszabályokat igényel,

 • törekszik a háromoldalú érdekegyeztetésről szóló  C 144-es ILO Egyezményből (amelyet 1976. június 2-án fogadtak el, a romániai jogrendszerbe a 96/1992-es törvény implementálta)  fakadó kötelességeket teljesíteni a nemzetközi munkaügyi normák elősegítése érdekében

b) Nemzeti Háromoldalú Tanács a Társadalmi Párbeszédért (NHTTP, román rövidítéssel élve CNTDS) a romániai Kormány szintjén létesült. A tagjai között a Kormány és a Nemzeti Bank, a reprezentatív munkavállalói és munkaadói szervezetek  vannak. A Miniszterelnök vezeti, jelenlétének hiányában a Munkaügyi Miniszter. A Tanács negyedévente ülésezik, vagy olyan gyakran amilyen gyakran szükséges, és alapvetően nem számít közintézménynek. A Munkaügyi Minisztérium biztosítja a titkárságot hozzá, amely csak rendes üléseket tart.

Az NHTTP (CNTDS) feladatai:

• konzultációs keretet biztosít a minimálbér meghatározásához

• jogszabály-tervezeteket és kormányzati stratégiákat vitat meg és elemez,

•a társadalmi párbeszéd témakörében stratégiákat, programokat, módszereket, normákat fejleszt, illetve segíti azok  implementációját,

• háromoldalú párbeszéd segítségével gazdasági és társadalmi jellegű vitákat old meg

• országos szinten szociális csomagokat, egyezményeket és egyéb dolgokat vitat meg, hoz létre és monitoroz

• egy adott ágazatban jelenlevő összes egység számára ágazati szintű  kollektív szerződéseket elemez vagy adott esetben azok érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelmeket hagy jóvá,

• más, a felek által egyeztetett feladatokat lát el

c) A társadalmi és gazdasági területekért felelős minisztériumokhoz tartozó Társadalmi Párbeszéd Bizottságok (TPB, román rövidítéssel élve CDS). A minisztériumok kijelölt képviselőiből állnak. A TPB Elnöke általában az államtitkár, tagjai az országos szinten reprezentatív munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselőiből kerülnek ki.

Ezek a Bizottságok nem intézményi keretek között működnek, csak akkor üléseznek, ha szükséges. A titkárságot a felelős minisztérium adott szervezeti egysége biztosítja. Nincs egységes gyakorlat, valahol minisztériumi egység van a társadalmi párbeszédnek dedikálva, közvetlen kapcsolatot létesítve a Parlamenttel,  máshol a lakossági kapcsolatokért felelős divízióhoz van leosztva.

A TPB-k (CDS-k) feladatköre:

• társadalmi partnerség biztosítása a kormány, munkaadói és munkavállalói szervezetek között, így biztosítva a közös információcserét  olyan témakörökben, amik a kormányzat és a társadalmi partnerek érdeklődési körében áll, ezáltal fenntartsa a társadalmi stabilitás és béke rendszerét.

• jogszabály-javaslatok vagy egyéb gazdasági-társadalmi témakörök  esetén a szociális partnerek kötelező bevonása a konzultáció folyamatába.

 • olyan, egyéb témakörök megbeszélése a központi kormányzás, a megyék vagy Bukarest szemszögéből, amelyekről a szociális partnerek megegyeznek

2. Kikből állnak ezek a fórumok?

A GTT (CES) - ben minden oldal 15 fővel képviseli magát (összesen 45 tag), plusz a GTT Elnökéből.áll.

A háromoldalú tanácsnak (NHTTB / CNTS) nincsen állandó létszáma. Jogszabály szerint az országosan reprezentatív szakszervezetek (jelenleg öt szervezet) elnöke, valamint az országosan reprezentatív munkaadói szövetségeinek elnökei (jelenleg hat szervezet), a GTT (CES) elnöke, a Nemzeti Bank egy képviselője és kormányzati képviselők alkotják a tagjait.

A párbeszéd bizottságoknak (TPB / CDS) nincs állandó tagságuk, többnyire 1-1 fő teljes tag és egy helyettesítő tag képvisel minden egyes országosan reprezentatív szakszervezeti és munkaadói szövetséget.

3. Országos reprezentativitási kritériumok

Ahhoz, hogy a szervezetek képviselni tudják magukat ezeken a platformokon, elsősorban országosan reprezentatívnak kell lenniük Az országos reprezentativitást a Munkaügyi Bíróság mondja ki, a kritériumokat a 62/2011-es, társadalmi párbeszédről szóló törvény határozza meg.  Reprezentativitáshoz az összes munkavállalók legalább 5 %-át kell tudni „felmutatni” egy adott konföderációnak és földrajzilag minimum a romániai megyék felében jelen kell lenni, beleértve Bukarestet is.

4. Alapadatok

Teljes lakosság: 19, 981, 358 fő (2013, népszámlálás)

Foglalkoztatási ráta: 61 % (2014, Eurostat)

Foglalkoztatottak száma: 8.254.4 (ezer) (2014, Eurostat)

Országosan reprezentatív szakszervezeti konföderációk (5): CNSLR-Frăţia, BNS, CSDR, CNS Cartel Alfa, Meridian

Szakszervezeti tagság: kb. 33 % (kb. 2-2,5 millió fő, a pontos adat nem ismert)

Kollektív szerződési lefedettség: 36 %

Kollektív tárgyalások meghatározó szintje: ágazat vagy vállalat

Munkahelyi érdekképviselet: szakszervezet (más forma is létezik, de ritka)

Igazgatótanácsi részvételi forma: nincs

Vállalatirányítási struktúra: monisztikus (egyszintű)  

 

Kelemen Melinda