Így kérhetünk méltányossági nyugdíjat

A nyugellátás járulékfizetés fejében szerzett, jövedelemtől és szolgálati időtől függő, rendszeres pénzbeli ellátás. Kizárólag az részesülhet nyugellátásban, aki a jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti. Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén azonban a Tny.tv.66.§-a alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére kivételes nyugellátást, nyugellátás emelést, illetve egyszeri segélyt állapíthat meg.

Így kérhetünk méltányossági nyugdíjat

A méltányossági nyugellátás feltételei

A méltányosságból történő nyugellátás megállapításának a feltétele az, hogy a kérelmező nyugellátás megállapítása iránti igényét a nyugdíjszerv jogerősen elutasítsa. Ez érthető, hiszen méltányossági jogkörrel élni akkor lehet, amennyiben a kérelmező a normál feltételeknek nem felel meg. Az igényt különös méltánylást érdemlő körülményeknek is alá kell támasztania. Ilyen körülménynek minősülhet a saját vagy hozzátartozó súlyos betegsége, a halál vagy elemi csapás, gyógyszerköltség vagy közüzemi számla is. További feltétel, hogy a kérelmező rendelkezzen a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő felével. Ez öregségi teljes nyugdíj esetén 10 év (20 év szolgálati idő kell), résznyugdíj esetén pedig 7.5 év (15 év szolgálati idő kell).

Szűk körben nem engedélyezhető

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás annak, aki előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

A méltányossági nyugellátás összege

A méltányossági nyugellátás összege nem lehet kevesebb, mint az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének a fele, és nem lehet több annak a másfélszeresénél. Tekintettel arra, hogy az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2015-ben 28.500,-Ft, így a méltányossági nyugellátás 14.250,-Ft és 42.750,-Ft között mozoghat. Ettől az összeghatártól azonban méltányosságból már nem lehet eltérni.

Nyugdíjas státuszt szerez a kérelmező

A kivételes nyugellátás minden szempontból olyannak minősül, mintha a kérelmező a jogosultsági feltételek teljesítésével nyugdíjra szerzett volna jogosultságot. Ezzel együtt a kérelmezőt a nyugdíjasoknak járó jogosultságok is megilletik (pl:utazás).

Kérelem benyújtása, jogorvoslat

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K15 számú űrlap - nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához) nyújtható be.

A nyomtatványt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani. A méltányossági döntéssel szemben jogorvoslat nem kezdeményezhető.

dr. Kéri Ádám
LIGA Szakszervezetek
jogi szakértő