Az NGTT 2015. évi munkaterve, konzultáció a Nemzeti Reform Programról

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2015. március 26-án, a Magyar Tudományos Akadémia székházának Felolvasótermében tartotta plenáris ülését, ahol napirendre került az NGTT 2014. évi jelentésének elfogadása, az NGTT 2015. évi munkatervének elfogadása, és többek között a konzultáció a Nemzeti Reform Programról.

Az NGTT 2015. évi munkaterve, konzultáció a Nemzeti Reform Programról

Dr. Palócz Éva, a Tudomány Képviselői Oldal oldalelnöke köszöntötte az ülés résztvevőit. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Tanács soros elnökének akadályoztatása miatt az NGTT plenáris ülését a soros elnök helyett, annak felkérésére ő fogja levezetni.

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. Az Oldalak egyhangú szavazata alapján a 2015. március 26-i NGTT plenáris ülésen a tervezetben szereplő 2. és 3. napirendi pont, valamint a 4. Egyebek pont került napirendre, azzal a kitétellel, hogy a Nemzeti Reform Programról való konzultációt nem tartják meg.

1.      Az NGTT 2014. évi jelentésének elfogadása

Az NGTT Titkársága arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 8.§-a szerint a Tanács az előző évi tevékenységéről minden év március 31-ig jelentést készít (éves jelentés), valamint, a miniszter minden év március 31-ig jelentést készít arról, hogyan hasznosultak a megelőző évben a jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában a Tanács véleményei, állásfoglalásai, ajánlásai (miniszteri jelentés).

A törvényben meghatározottaknak megfelelően 2015-ben is az előző évről két jelentés elkészítése szükséges. Jelen napirendi pont az NGTT 2014. évi jelentésének elfogadására irányult.

A levezető elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az NGTT 2014. évre vonatkozó jelentését (éves jelentés) a Tanács tagjai az ülés előtt elektronikus úton megkapták.

Az oldalak álláspontjai:

A Munkavállalói Oldal nem tett észrevételt.

A Civil Oldal megfontolásra javasolta, hogy a plenáris ülésen történt konzultációk eredményeit is tartalmazza a jövőben az NGTT éves jelentése.

A levezető elnök a következő években elkészítendő jelentésekkel kapcsolatosan megfontolásra javasolta, hogy az Oldal szerinti vélemények megjelenítése helyett egy tartalmi összefoglaló készüljön.

A Gazdaság Képviselői Oldal a jövőben egy tartalmi, átfogó jelentés készítésére tett javaslatot.

Az Egyházi Oldal javasolta, hogy a jövőben elkészülő NGTT éves jelentés ne csak tartalmi összefoglaló legyen, hanem bizonyos szempontból egy értékelés is.

A Tudomány Képviselői Oldal véleménye szerint szükség lenne arra, hogy a Tanács a jövőben az NGTT éves jelentésével együtt a miniszteri jelentést is megtárgyalja.

Ezt követően a Tanács a korábban elektronikus úton megküldött, az NGTT 2014. évi tevékenységéről szóló jelentést egyhangúlag jóváhagyta.

2.                  Az NGTT 2015. évi munkatervének elfogadása

Az egyes oldalak a következő javaslatokat tettek az NGTT 2015. évi munkatervével kapcsolatosan:

Az Egyházi Oldal nem tett javaslatot.

A Gazdaság Képviselői Oldal javasolta a 2016. évi minimálbérről és garantált bérminimumról való konzultációt. Javasolta továbbá, hogy „A közoktatás fejlesztésének lehetőségei és várható eredményei” pont bővüljön ki a szakképzés témakörével is, mivel a szakképzés átalakítása intenzív szakaszba lépett.

A Munkavállalói Oldal szintén támogatta a 2016. évi minimálbérről és garantált bérminimumról való konzultációt, valamint a szakképzésről való tárgyalást.

A Tudomány Képviselői Oldal egyetértett a szakképzés fejlesztése tervének, programjának megtárgyalásával, hiszen a közoktatás és a szakképzés kérdése szorosan összekapcsolódik egymással. „Az egyházak társadalometikai elveinek alkalmazása a társadalmi problémák megoldása érdekében” pont kapcsán javasolta a gazdasági problémák tárgyalását is.

A Civil Oldal javasolta, hogy az NGTT a közoktatás és szakoktatás kérdéseiről 2015 tavaszán vagy nyár elején tárgyaljon, mivel vannak olyan intézkedések, amelyek szeptember 1-jétől életbe lépnek.

Dr. Cser Ágnes (EGSZB) kiemelt fontosságúnak tartotta, hogy együttműködés legyen más tagországok hasonló típusú testületeivel, illetve Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, és mindez megjelenne a munkaterv szintjén is.

A Civil Oldal egy olyan nemzetközi konferencia tartását javasolta az NGTT mandátumának lejárása kapcsán, amely összefoglalná, bemutatná az új típusú társadalmi dialógus történéseit, a jó gyakorlatokat, valamint a nem könnyen hozzáférhető konzultatív formákat. Az Oldal támogatja a szakképzésről való tanácskozást is.

A Munkavállalói Oldal támogatta a nemzetközi konferencia megrendezését.

Az Egyházi Oldal egyetértését fejezte ki az elhangzott javaslatokkal kapcsolatosan.

Az Oldalak egyhangúlag elfogadták az NGTT 2015. évi munkatervét. A munkatervet a következőkkel egészítették ki: a témák közé felvették a 2016. évi minimálbérről és garantált bérminimumról való konzultációt, valamint kibővítették „A közoktatás fejlesztésének lehetőségei és várható eredményei” c. témát a szakképzéssel. Ennek megfelelően a téma új címe: „A közoktatás és a szakképzés fejlesztésének lehetőségei és várható eredményei”. A döntés értelmében a munkaterv tartalmazni fogja, hogy az NGTT fontosnak tartja a nemzetközi együttműködés, különös tekintettel az EGSZB-vel való együttműködés erősítését, valamint rögzíti, hogy egy nemzetközi konferencia megszervezésével az NGTT egyetért.