Gaskó István levele dr. Cser Ágnes asszony részére

Tisztelt dr. Cser Ágnes!
Sajnos azzal kell kezdenem levelemet, hogy a megszólításban szereplő „tisztelt" kifejezés ebben az esetben nem több, mint retorikai fordulat. Azért nem több, mivel az elmúlt időszakban kifejtett tevékenysége alapot ad arra, hogy a továbbiakban már ne tekintsek Önre tisztelettel. Ez önmagában még nem késztetett volna ennek a levélnek a megírására, de fontosnak tartom megosztani az EDDSZ tagságával is azokat a tényeket, melyek alapján erre a szomorú következtetésre jutottam.

Sajnálatos módon itt a bőség zavarával küszködöm, ezért - tematikusan csoportosítva - csak a legsúlyosabb problémákat emelem ki. Az EDDSZ LIGÁ-hoz való csatlakozásakor nagy reményeket fűztem az együttműködéshez. Tettem ezt annak ellenére, hogy több helyről figyelmeztettek az Önnel való együttműködés lehetetlenségére. Bíztam abban, hogy a LIGA demokratikus szellemisége, az egymás problémái iránti empátia és a szolidaritás lehetőséget nyújt az Ön számára a megújulásra. Nem tagadom, hogy éleslátásomat sokszor elhomályosította az egészségügyi dolgozók helyzete miatti aggódás. Nem akartam felfigyelni az intő jelekre, pedig ezekből volt bőven.

A LIGA megelőlegezett bizalmát jelentette, hogy létrehoztuk a „testre szabott” nemzetközi társelnöki pozíciót, melyre a Kongresszus Önt választotta meg. Ezzel a LIGA az egyik legfontosabb terület képviseletét bízta Önre. A társkonföderációk mindegyike ellenezte, hogy Ön az ECOSOC munkavállalói oldalán képviselhesse a magyar munkavállalókat, de jelentős konfliktust vállalva velük, ezt is sikerült elérnünk.

Sajnos utólag világossá vált, hogy erre a bizalomra nem volt méltó. Számtalan olyan visszajelzés érkezett nemzetközi partnereinktől, mely azt támasztotta alá, hogy tevékenységével jelentős mértékben rombolta a LIGA több évtizedes kapcsolatrendszerét. Itt most csak a két legfontosabb eseményt idézem fel.

Magyarország soros elnökségéhez kapcsolódóan került sor 2011. január 31-én Brüsszelben Orbán Viktor miniszterelnök és John Monks, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának találkozójára. A megbeszélésen a magyar konföderációvezetők nem vettek részt. Miután Önt a LIGA nem delegálta erre a találkozóra, megpróbált EDDSZ elnöki minőségében bejelentkezni. Az egyértelmű elutasítást figyelmen kívül hagyva, minden diplomáciai szabályt megsértve, ennek ellenére megjelent a találkozó helyszínén. Végül csak a találkozó átszervezésével sikerült megakadályozni az Ön részvételét.

2011. április 8-án, az Európai Szakszervezeti Szövetség által szervezett budapesti demonstráció előtti napon az EGSZB II. csoportjának elnöksége Budapesten ülésezett, ahol a magyar konföderációvezetők is részt vettek.

Ezen az ülésen a II. csoport elnöke, Georgios Dassis, azt a kijelentést tette, hogy „Cser Ágnes antidemokratikus személy és nemegyszer előfordult, hogy az EGSZB nevében annak felhatalmazása nélkül tesz nyilatkozatot.”

Az EDDSZ tagsága számára talán kevésbé fontos, de azért röviden szólnom kell a LIGA testületeiben végzett „munkájáról”.

Az elnökségi ülések jelentős részén - bár ez minden tisztségviselőnek kötelezettsége - részt sem vett.

Talán ez volt a jobb, mivel azokon az üléseken, ahol jelen volt, nem sok konstruktivitást mutatott. Az elnökségi tagok számára rendkívül kellemetlen volt, hogy témától függetlenül visszatérő tematikája volt hozzászólásainak a társkonföderációk vezetőinek személyükben történő szidalmazása.

Közvetlenebbül érinti azonban az egészségügyi dolgozók helyzetét, hogy többszöri kérésre sem volt képes egyetlenegy alkalommal sem előterjesztést, javaslatot készíteni az érintettek helyzetének javítása érdekében. Ezek után elég meglepő, hogy Ön a LIGA-tól várta volna az egészségügy problémáinak hatékonyabb képviseletét. A kötelező kamarai tagság kérdésével kapcsolatban is pontosan ez volt a helyzet.

A LIGA a testületek által elfogadott szabályrendszer szerint működik. Ezt az Ön kivételével minden elnökségi tag tiszteletben tartotta. A kamarai tagság kérdésében azért nem született formális határozat, mivel Ön kérésünk ellenére sem készítette el az előterjesztést és elzárkózott attól, hogy a Magyar Orvosok Szövetségével együttműködjön ebben a kérdésben.

Véleményem szerint ez utóbbi különösen súlyos, mivel ez csak egy megjelenési formája volt annak, hogy Ön képtelen együttműködni a MOSZ-szal. Ez pedig egyaránt sértette a LIGÁ-n belüli szolidaritás eszméjét és az egészségügyi dolgozók érdekeit is.

A szolidaritás hiányáról tanúskodik az is, hogy a LIGA által szervezett akciókat vagy nem támogatta az EDDSZ, vagy messze nem a súlyának megfelelő létszámmal vett részt azokon. Tisztelet azoknak az EDDSZ-es tisztségviselőknek és tagoknak, akik próbálták megmenteni az EDDSZ becsületét. 2011. december 23-ai levelében Ön is kitér erre a kérdésre, ezért kénytelen vagyok csúsztatásnak minősíteni az ott leírtakat, miszerint „több ízben szóban és írásban is jeleztem, hogy sem a kötelező magánnyugdíj, sem a protekcionista nyugdíj védelmével és megőrzésével testületünk nem ért egyet, sőt sztrájk-követeléseink ezzel ellentétesek”. Ez azért csúsztatás, mivel a LIGA legjelentősebb - testületi határozatokkal alátámasztott - akciósorozatának követelései egészen másról szóltak. Gondolom nincs testületi határozata az EDDSZ-nek arról, hogy nem támogatja a háromoldalú érdekegyeztetést, nem igényli a nyugdíjrendszer átalakításában való részvételt és nem kívánt részt venni a Munka Törvénykönyve átalakításában. Ugyanis ezek voltak a LIGA legfontosabb követelései, melyek megvalósítása érdekében tagszervezeteink a sztrájk kezdeményezéstől a tüntetéseken át az útlezárásokig, jelentős erőket mozgósítottak. Ezek a tagszervezeteink joggal vetették fel azt is, hogy engedhető meg, hogy az EDDSZ még az Alapszabály által kötelezően előírt tagdíjfizetést sem kívánja teljesíteni.

Talán nem tévedek abban sem, hogy az elért eredmények (pl. a szakszervezeti jogok jelentős részének megőrzése) az EDDSZ érdekeit is szolgálják. Ugyanez mondható el az Mt. átalakítása kapcsán is. A LIGÁ-n belüli együttműködés hiánya csak egyik következménye önérdekű, összeférhetetlen személyiségének.

Fokozódó aggodalommal figyeltük a kormányváltás óta eltelt időszakban az EDDSZ tevékenységét. Elnézést kérek, módosítanom kell, nem az EDDSZ, hanem az Ön tevékenységét. Ezt nehéz plasztikusan bemutatni, mivel leginkább a semmittevésben merült ki. Miközben lassan már minden politikai erő és állampolgár számára világos, hogy Magyarország egyik legnagyobb problémája az egészségügy helyzete.

Nem nagyon hallottuk az Ön hangját ezekről a kérdésekről. Nehéz elkerülni azt a következtetést, hogy az aktív fellépésben személyes ambíciói akadályozták. Remélem nincs igazuk azoknak, akik azzal vádolják Önt, hogy egy fontos kormányzati pozíció reményében árulta el az egészségügyi dolgozók ügyét.

Emellett azon is el kellene gondolkodnia, talán nem véletlen, hogy az EDDSZ teljesen elszigetelődött a szakmán belül. Sem a társszakszervezetekkel, sem a kamarákkal, sem a szakmai és kormányzati szervezetekkel nincs az EDDSZ-nek érdemi együttműködése.

Nem félek kimondani: ez Önnek köszönhető.

Ez nagyon súlyos kérdés, mivel az ágazat problémái együttműködés és összefogás nélkül nem oldhatók meg. Ezt ismerte fel a kormányzat is, mikor az EDDSZ kivételével minden érintett szervezettel leült tárgyalni. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy nem az EDDSZ-szel, hanem Önnel nem kívánnak tárgyalni.

Amennyiben valaha is fontosnak tartotta az ágazat és a tagság érdekeit, akkor arra kérem, ne ragaszkodjon tovább görcsösen a hatalomhoz, hanem engedje érvényesülni az EDDSZ-en belül a demokratikus folyamatokat és vonuljon vissza tisztességgel.

Engedje érvényesülni az EDDSZ Alapszabályát, melyet Ön lábbal tiport az elmúlt időszakban. Ezt támasztják alá az alábbi tények is.

Az EDDSZ 2010. február 11-i Kongresszusának tisztségviselő választásra vonatkozó határozatait megsemmisítette a Fővárosi Bíróság, amit másodfokú ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla 2011. december 8-án helyben hagyott. E szerint a jogerős ítélet szerint ettől a naptól Ön már elnökként nem járhatott volna el. Mielőtt tovább lépnénk, fontos felidézni, hogy milyen jogszerűtlenséget állapított meg a bíróság. A 2010. február 11-i Kongresszuson történt tisztségviselő választásra Jelölő Bizottságot hoztak létre, amely különböző korlátozó feltételeket szabott meg a tisztségviselő jelöltekre nézve, annak ellenére, hogy az Alapszabály ilyen testületet nem ismer, és ilyen rendelkezéseket nem tartalmaz. Ezt a jogsértést erkölcsileg súlyosbítja az, hogy ezt az Alapszabály ellenes bizottságot a két ellenjelölt eltávolítása érdekében állította fel.

Felmerül a kérdés: nem bízott önmagában és a tagságban?

Nyilvánvaló a válasz, a hatalom megőrzése érdekében volt szüksége erre a jogszerűtlen lépésre. Ezt támasztja alá, hogy a jogerős ítélet megszületése óta sem képes tudomásul venni a tényeket. Ezzel szemben visszaélve a tagok jogi kérdésekben való járatlanságával, újabb és újabb jogsértéseket követ el. Erre példa a 2011. december 17-ei Alapszervezetek Tanácsa ülés, ahol Ön azt kezdeményezte, hogy a Magyar Dolgozók Egészségügyi és Szociális Szakszervezete nevű szervezettel az EDDSZ hozzon létre egy szakszervezeti szövetséget, a hetedik országos konföderációt. Sajnos az AT ülésének résztvevőit elfelejtette tájékoztatni arról, hogy a 2011. december 1-én alakult, Németh Ilona jegyezte szervezetet a bíróság nem jegyezte be. December 16-ai határozatában ugyanis a bíróság 45 napot adott a feltárt szabálytalanságok miatt az alakuló ülés megismételésére, és a tisztségviselő választás újbóli lebonyolítására. (E szerint ez a szervezet december 17-én nem létezett, és a mai napig nem létezik.) Figyelembe véve, hogy egy szövetség létrehozásához legalább két bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező szervezet kell - aminek feltételei nem álltak fenn -, ezért az AT ülésén hozott határozatok érvénytelenek.

Meggyőződésem, hogy szándékosan tévesztette meg az AT tagjait, hogy az új szövetség létrehozásával és új elnökké történő megválasztásával leplezze azt, hogy már nem az EDDSZ elnöke. Ugyanígy jogszerűtlen az EDDSZ Kongresszusának 2012. január 20-ára Ön által történt összehívása is, mivel Ön 2011. december 12-én az összehíváskor már nem volt elnök. A tagság és a döntéshozók szándékos összezavarását szolgálta az is, hogy a 2011. december 17-i AT ülésen megszavaztatta, hogy a Kongresszusig Ön legyen az EDDSZ ügyvezető elnöke.

Önnek tudnia kell, hogy az Alapszabály ilyen tisztséget nem ismer, ezért ez a határozat is jogszerűtlen. Ezek után talán nem kell külön indokolnom, hogy miért nem kívánom legitimálni az Ön által javasolt koalícióval ezt az ámokfutást.

Az eddigiek alapján számomra világos, hogy Ön képtelen jogszerűen működtetni ezt a szervezetet, amit súlyosbít azzal, hogy jogi végzettségére hivatkozva újabb és újabb jogszerűtlen döntésekbe zavarja bele az EDDSZ-t.

Az elmúlt időszak - ebben a levélben is idézett - történései pedig arról győztek meg, hogy egyéni ambíciói áldozatává tette az EDDSZ-t.

Ismételten kérem, hogy álljon félre és hagyja azokat dolgozni, akiknek fontosabb az ágazat és a tagság érdeke, mint személyes boldogulásuk.

Budapest, 2012. január 9.

                                         Üdvözlettel:

Gaskó István

       elnök